Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych.
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Służba wojskowa
Termin załatwienia:nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
Tryb odwoławczy:od decyzji przysługuje osobie, która wniosła podanie, odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie
Opłaty:nie podlega opłatom
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:
 1. Wniosek składa żołnierz uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierz samotny.
 2. Decyzję o pokrywaniu zależności i opłat wydaje Burmistrz Miasta właściwy dla miejsca położenia lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego żołnierza.
 3. Należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu wypłaca się w formie ryczałtu. Ryczałt nie może być wypłacany, gdy przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony.
 4. Należności mieszkaniowe pokrywa się od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 5. Należności mieszkaniowych za żołnierza nie pokrywa się od następnego dnia po dniu, w którym:
  1. przestał być samotnym lub posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
  2. nastąpiła zmiana tytułu prawnego żołnierza do lokalu (domu) mieszkalnego, a w szczególności gdy:
   • ustało prawo do najmu lub zajmowania lokalu (domu) mieszkalnego,
   • wyzbył się on prawa do zajmowania lub własności lokalu (domu) mieszkalnego,
   • wynajmuje on (podnajmuje) lokal (dom) osobom trzecim albo oddał go do bezpłatnego używania.
 6. Żołnierz jest obowiązany do powiadomienia organu pokrywającego należności mieszkaniowe o zwolnieniu z pełnienia ( odbywania) służby przed upływem jednego miesiąca, oraz o każdym innym przypadku powodującym utratę prawa do pokrywania należności mieszkaniowych – w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.
 7. Żołnierz jest obowiązany do zwrotu nadpłaty z powodu niedopełnienia obowiązku o którym mowa w pkt 5.
 8. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów żołnierz zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w wydziale prowadzącym sprawę.
Wymagane dokumenty:
 1. „Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych”
 2. Załączniki: W przypadku należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej:
  • decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, a w przypadku żołnierza samotnego decyzję o uznaniu za żołnierza samotnego,
  • zaświadczenie wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza, podając okres , na jaki został on powołany do odbycia służby,
  • oświadczenie żołnierza, że lokal mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego użytkowania,
  • zaświadczenie organu administracji budynku stwierdzające, że żołnierz jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej ,oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.
  W przypadku należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego:
  • decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, a w przypadku żołnierza samotnego decyzję o uznaniu za żołnierza samotnego,
  • zaświadczenie wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza, podając okres , na jaki został on powołany do odbycia służby,
  • oświadczenie żołnierza, że lokal mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego użytkowania,
  • zaświadczenie organu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny typu lokatorskiego, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.
  W przypadku bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego:
  • decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, a w przypadku żołnierza samotnego decyzję o uznaniu za żołnierza samotnego,
  • zaświadczenie wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza, podając okres , na jaki został on powołany do odbycia służby,
  • oświadczenie żołnierza, że lokal mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego użytkowania,
  • zaświadczenie organu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny typu własnościowego, określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;
  W przypadku należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkaniowego na podstawie umowy najmu:
  • umowę najmu lokalu mieszkalnego, a także oświadczenie wynajmującego wskazujące wysokość należności uiszczanych przez żołnierza z tytułu zajmowania tego lokalu oraz określające termin i formę płatności tych należności, jeżeli postanowień tych nie zawiera umowa najmu,
  • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa czynną służbę stwierdzające odbywanie służby przez żołnierza oraz podające okres , na jaki został on powołany do odbycia służby,
  • decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, albo za osobę samotną,
  • oświadczenie żołnierza, że zajmowany przez niego lokal mieszkalny nie jest oddany do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem,
  • zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu mieszkalnym,
  • oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym.
  W przypadku bieżących należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokalu, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza:
  • decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, a w przypadku żołnierza samotnego decyzję o uznaniu za żołnierza samotnego,
  • zaświadczenie wojskowego komendanta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza, podając okres , na jaki został on powołany do odbycia służby,
  • oświadczenie żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego użytkowania,
  • akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania.
Podstawa prawna:
 • art.131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 z późn. zm.) ,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniający powszechny obowiązek obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin Dz. U. Nr 116, poz.1238 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynna służbę wojskową oraz ich małżonków (Dz.U. z 2004 roku, Nr 279 poz. 2756),
 • art.35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 17:34:31)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2010-01-25 10:25:01)
Liczba odwiedzin: 3515
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij