Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Kategoria:Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo
Rodzaj:Gospodarka odpadami
Termin załatwienia:W terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru.

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.
Tryb odwoławczy:
 • od decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie;
 • w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;
 • z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Opłaty:Opłata skarbowa:
 • za uzyskanie wpisu do rejestru – 50 zł
 • za zmianę wpisu w rejestrze, jeśli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 25 zł
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Miejsce złożenia dokumentów:Urząd Miejski w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz Sekretariat, I piętro, pok. 7 Biuro Podawcze, parter
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2012-09-19 12:10:32)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-06-29 13:51:12)
Liczba odwiedzin: 4900
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij