Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Wpisywanie obywateli polskich do rejestru wyborców
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Rejestr wyborców
Termin załatwienia:Decyzję o wpisaniu, bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców, wydaje Burmistrz, w terminie 3 dni od złożenia wniosku wraz z wyjaśnieniami.
Sposób załatwienia:Wydanie decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.
Tryb odwoławczy:Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru, przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Łowiczu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza. O zachowaniu terminu decyduje data nadania skargi.
Opłaty:Nie podlega opłacie
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:W każdej gminie prowadzony jest stały rejestr wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców. Osoby zameldowane na pobyt stały w Łowiczu, którym przysługuje prawo wybierania, wpisywane są do rejestru wyborców miasta Łowicza z urzędu. Do rejestru wyborców mogą być wpisane na własny wniosek osoby stale zamieszkałe na terenie miasta Łowicza bez zameldowania na pobyt stały.

Osoba, która dokonała wpisu do rejestru wyborców pozostaje w nim do czasu gdy:
  • wpisze się do rejestru wyborców w innej miejscowości,
  • złoży oświadczenie o powrocie do rejestru wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały,
  • dokona zameldowania na pobyt stały w innej miejscowości - wtedy wpisywana jest do rejestru wyborców z urzędu w nowym miejscu zameldowania na pobyt stały,
  • do urzędu nie wpłynie zawiadomienie o pozbawieniu praw wyborczych.
Powodem odmowy wpisania wyborcy do rejestru wyborców może być ustalenie, iż osoba faktycznie stale nie zamieszkuje na obszarze miasta Łowicza. Stałe zamieszkiwanie oznacza, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
  2. kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  3. pisemna deklaracja.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. Nr 158, poz. 941 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 16:03:09)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-01-03 14:41:46)
Liczba odwiedzin: 3440
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij