Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Wpisywanie do rejestru wyborców obywateli UNII EUROPEJSKIEJ nie będących obywatelami polskimi
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Rejestr wyborców
Termin załatwienia:Decyzję o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Burmistrz, w terminie 3 dni od złożenia wniosku wraz z wyjaśnieniami.
Sposób załatwienia:Wydanie decyzji administracyjnej
Tryb odwoławczy:Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Łowiczu w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza. O zachowaniu terminu decyduje data nadania skargi.
Opłaty:Nie podlega opłacie
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:W każdej gminie prowadzony jest stały rejestr wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców. Obywatel Unii Europejskiej stale zamieszkały na terenie miasta Łowicza i uprawniony do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, może być wpisany do rejestru wyborców miasta Łowicza na jego pisemny wniosek.

Obywatel Unii Europejskiej wpisany do rejestru wyborców miasta Łowicza pozostaje w nim do czasu gdy:
  • złoży wniosek o skreślenie go z rejestru wyborców miasta Łowicza,
  • do tut urzędu nie wpłynie zawiadomienie o pozbawieniu praw wyborczych.
Powodem odmowy wpisania wyborcy do rejestru wyborców może być ustalenie, iż osoba faktycznie stale nie zamieszkuje na obszarze miasta Łowicza. Stałe zamieszkiwanie oznacza, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
  2. kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
  3. pisemna deklaracja.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 23).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2010-02-09 11:40:07)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-01-03 14:42:24)
Liczba odwiedzin: 3435
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij