Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Dowód osobisty
Termin załatwienia:30 dni
W sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania administracyjnego do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni od złożenia wniosku zawierające wszystkie wymagane dokumenty i załączniki i wprowadzenia do komputera.
Tryb odwoławczy:Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, które składa się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza.
Opłaty:Nie podlega opłacie
Miejsce złożenia dokumentów:Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łowiczu Stary Rynek 1, pok.25 w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 – 15.00
środa 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 14.00
tel. 46 830 91 26; 46 830 91 70
Dodatkowe informacje:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego * składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.
 2. Wniosek można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
 3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek osobiście (bez rodzica czy opiekuna) nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 4. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność, wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią dzieci do 5 roku życia.
 5. Do wniosku załącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość, odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 6. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 7. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
 8. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia zdjęćw okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć zdjęcia z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, lub załączy zaświadczenie o przynależności do kościoła lub wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce.
 9. Osoby, które nie mogą złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody mogą powiadomić organ gminy będący siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba i umówić wizytę urzędnika, który przyjedzie do miejsca przebywania wnioskodawcy. Wnioskodawca lub jego opiekun muszą jednak uprawdopodobnić okoliczności ,,niedającej się pokonać przeszkody”, czyli uzasadnić przyjęcie wniosku w domu lub innym miejscu, w którym osoba przebywa. W celu umówienia takiej wizyty urzędnika należy skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich tel. – 46 830 91 26 lub 46 830 91 70. Należy pamiętać, aby wnioskodawca przy przyjęciu wniosku o wydanie/wymianę dowodu posiadał aktualną fotografię. Nowy dowód może odebrać pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności. Jeśli okoliczności nie pozwalają na przyjęcie wniosku o dowód w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę, wizyta urzędnika nie będzie możliwa.
 10. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców, które są zamieszczone w warstwie elektronicznej.
  Odciski palców nie są pobierane od:
  - dzieci poniżej 12 roku życia,
  - osób, od których pobieranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
  Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy. Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych do dnia odbioru dowodu, nie dłużej niż do 90 dni od daty personalizacji (wydania) dowodu.
 11. Podpis jest zamieszczony w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 roku życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.
 12. Okres ważności dowodów osobistych.
  Wydawane od 8 listopada 2021 r. dowody osobiste są ważne przez:
  - 10 lat dla osób od 12 roku życia
  - 5 lat dla osób do 12 roku życia
  - 12 miesięcy dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.
 13. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie gminy, w którym został złożony wniosek. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 5 roku życia i nie ukończyła 12 roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy. Dowód dla dzieci do 13 roku życia odbiera rodzic albo opiekun, dowód dla osoby powyżej 13 roku odbiera ta osoba, rodzic albo kurator. Dowód może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
  - wniosek o wydanie dowodu został złożony w miejscu przebywania wnioskodawcy
  - osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
 14. Przy odbiorze dowodu, lub w każdym innym czasie po jego odbiorze i w dowolnym organie gminy, posiadacz dowodu może wprowadzić do warstwy elektronicznej dowodu:
  1) certyfikat podpisu – PIN2 (zawierający 6 cyfr),
  2) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia PIN1 (zawierający 4 cyfry).
  Kod PIN2 ustalają tylko osoby, które zaznaczyły we wniosku o wydanie dowodu, że chcą mieć w dowodzie podpis osobisty.
  Kod PIN1 może wprowadzić osoba, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 15. Wraz z dowodem, posiadacz dowodu otrzyma kopertę z kodem PUK umożliwiającym odblokowanie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu. W przypadku nieodebrania kodu przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego, będzie on przechowywany w dokumentacji związanej z dowodem osobistym, a posiadacz będzie mógł dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu.
 16. We wniosku o wydanie dowodu osobistego osoba pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych (imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu komórkowego, adresu e-mail) do Rejestru Danych Kontaktowych osób fizycznych. Przekazanie tych danych nie jest obowiązkowe. Zgodę można wycofać w każdej chwili.
Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (tylko dla dzieci do 12 roku życia) na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 2. 1 aktualna kolorowa fotografia – szczegóły ,,Dodatkowe Informacje”,
 3. dokument poświadczający obywatelstwo polskie (tylko w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL).
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r., poz.816, 1000)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U z 2019 r. poz. 400 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 10:48:45)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-08-24 16:49:24)
Liczba odwiedzin: 4777
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij