Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Nabór członków komisji konkursowych do oceny ofert


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Miasta Łowicza w 2022 roku, w dziedzinach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

I. Informacje ogólne:
  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", Burmistrz Miasta Łowicza zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej w 2022 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
II. Wymagania:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Miasta Łowicza zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
  2. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych.
  3. Posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje, wiedzę w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora.
  4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
  5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
  1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybranych dwóch członków, reprezentujących podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta Łowicza w drodze zarządzenia.
  2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
  3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2022, komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.
IV. Zadania Komisji Konkursowej:
Zadania Komisji Konkursowej zostały szczegółowo określone § 17 Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLV/358/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

V. Składanie dokumentów:
Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Miasta Łowicza w 2022 r.” do Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.

VI. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie - od dnia 27 kwietnia 2022 r. do dnia 4 maja 2022 r.

Burmistrz Miasta Łowicza
(-) Krzysztof Jan Kaliński

Łowicz, dnia 27 kwietnia 2022 roku.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2015-01-13 12:58:24)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-04-29 15:35:36)
Liczba odwiedzin: 1578
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij