Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Dzisiaj jest: 26 stycznia 2020

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Komunikaty i ogłoszenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
24 grudzień 2019
Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości* zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł.

Warunkiem zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, o którym mowa powyżej jest:
  • posiadanie kompostownika przydomowego, oraz
  • kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, oraz
  • oświadczenie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej do Burmistrza Miasta Łowicza o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości wskazanej w tej deklaracji i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów, obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Aby uzyskać przedmiotowe zwolnienie należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z nowym wzorem deklaracji, obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.

Kompostowanie powinno odbywać się w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, zanieczyszczania terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a także z zachowaniem prawidłowych warunków sanitarnych dla procesu fermentacyjnego,

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości wskazanej w tej deklaracji i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
  • nie posiada kompostownika, lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  • uniemożliwia Burmistrzowi Miasta Łowicza, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o których mowa powyżej, ze stanem faktycznym,
Burmistrz Miasta Łowicza stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa powyżej, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w lit. a) – c).

* Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-12-24 11:31:37)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-12-24 11:33:40)
Liczba odwiedzin: 126
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij