Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Teodora, Emanuela
Dzisiaj jest: 26 marca 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Szanowni Państwo!

Z dniem 1 lipca 2013 roku na terenie Miasta Łowicza zacznie obowiązywać nowy system gospodarki odpadami. Znowelizowana ustawa o czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkie gminy w Polsce bezwzględny obowiązek przejęcia odpadów komunalnych od mieszkańców.

Pliki do pobrania:
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, zakłada zniesienie obowiązku indywidualnego podpisywania przez właścicieli nieruchomości umów na odbiór odpadów komunalnych z właściwymi przedsiębiorcami. Każdy mieszkaniec będzie wnosił opłatę na rzecz swojej gminy za wytworzone w gospodarstwach domowych odpady komunalne.

Gmina, w drodze przetargu, wybierze firmę odbierającą zmieszane odpady komunalne i odpady zebrane selektywnie, a następnie podda je odzyskowi bądź unieszkodliwieniu. Wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych poddane segregacji, będzie można dostarczać również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na miejskim składowisku odpadów w Jastrzębi.

Po analizie wszystkich możliwych metod przyjęto, że najwłaściwszym sposobem opłaty za odbiór wytworzonych odpadów, będzie metoda naliczania według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość tj. „od osoby”.

Obecnie zdecydowano się na objęcie systemem gospodarowania odpadami tylko nieruchomości zamieszkałe, czyli takie, w których osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych m.in. z urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym itp.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek letniskowych, ogrody działkowe), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu przyjęto stawki opłaty w wysokości:
 • 8,70 zł/os miesięcznie – jeżeli odpady SĄ zbierane w sposób selektywny,
 • 16,00 zł/os miesięcznie – jeżeli odpady NIE są zbierane w sposób selektywny.
Jak można zauważyć odpady niesegregowane są znacznie droższe, co spowodowane jest wysokimi kosztami ich dalszego zagospodarowania. Dlatego warto zadeklarować segregowanie śmieci! Najlepiej, gdy będą tak robić wszyscy mieszkańcy, wtedy koszt odbioru śmieci nie będzie wysoki, a efekty dla systemu i środowiska – bardzo pozytywne.

W zamian za opłatę Gmina odbierze zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej i raz w tygodniu w przypadku zabudowy wielorodzinnej; selektywnie zgromadzone odpady takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż raz miesiącu w przypadku zabudowy jednorodzinnej i raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy wielorodzinnej, zaś odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Każdy właściciel/zarządca nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć do 31 marca, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, która zostanie poddana weryfikacji prowadzonej na podstawie ewidencji ludności oraz ewidencji budynków i lokali mieszkalnych. W przypadku wystąpienia niezgodności zostanie on zobowiązany do złożenia stosownych wyjaśnień. Właściciel nieruchomości w deklaracji będzie musiał wskazać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz sposób gromadzenia odpadów komunalnych i na tej podstawie wyliczyć miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga!
 • Ustalone stawki mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na obsługę systemu gminnego i wyborze zwycięskiej firmy. Dopiero wtedy poznamy rzeczywiste koszty odbioru śmieci.
 • Pamiętajmy, że wypowiedzenie umowy indywidualnej z dotychczasowym usługodawcą powinno skutkować z dniem 1 lipca 2013 roku, a zatem należy je złożyć odpowiednio wcześniej (w zależności od okresu wypowiedzenia). W ten sposób unikniemy dodatkowych opłat
Burmistrz Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński

Przypominamy o odpowiedzialności karnej za podanie w deklaracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami w Wydziale Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu oraz na www.naszesmieci.pl


Na czym polega znowelizowana ustawa "O utrzymaniu porządku w gminach"?
W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów.

Czemu ma służyć nowa ustawa?
Cel wymogów nałożonych przez UE jest prosty: odzyskać surowce wtórne, aby chronić zasoby naturalne.

Jakie będą zadania gminy?
 1. Przede wszystkim budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 2. Określenie budżetu gminy i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców (tzw. podatku śmieciowego);
 3. Organizacja przetargów na wybór dostawców usług odbioru i transportu odpadów oraz kontrola realizacji kontraktów;
 4. Kształtowanie polityki informacyjnej.
Jakie wymagania dot. recyklingu musi spełnić gmina w myśl ustawy?
Ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
 • do dnia 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Jakie będą koszty w związku z nową gospodarką odpadami?
To, ile zapłaci jedno gospodarstwo domowe, będzie zależało od liczby mieszkańców. Podstawą będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości. Dwie rzeczy są pewne: każdy będzie płacił, a ten kto będzie segregował zapłaci mniej.

Dlaczego za nieposortowane śmieci zapłacimy więcej?
Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny są niższe.

Za co zapłacimy?
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryją koszty funkcjonowania systemu, obejmujące:
 • odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej systemu;
W jaki sposób podatek śmieciowy i przejecie własności nad odpadami przez gminy pozwoli poprawić gospodarkę odpadami?
Tak, czy inaczej mieszkańcy będą musieli odprowadzić do gmin opłatę za zagospodarowanie odpadów, powinno to w dużym stopniu ograniczyć wyrzucanie śmieci do lasu lub spalanie ich w przydomowych kotłowniach. Mieszkaniec płaci i wymaga, a problem co z robić z odpadem już go nie interesuje. Wtedy też w systemie ujawni się realna ilość odpadów.

Co oznacza selektywna zbiórka?
Gmina będzie wymagać od mieszkańców by segregowali śmieci. Każde gospodarstwo domowe będzie zobowiązane posiadać zestaw pojemników oraz worków na określone odpady. Segregować będziemy:
 • odpady biodegradowalne (czyli żywność, odpady zielone itp.),
 • papier + metal + plastik+ tekstylia (czyste ubrania ),
 • szkło,
 • balast - czyli wszystko to, czego nie można zakwalifikować do pozostałych odpadów.
W jaki sposób mieszkańcy zdobędą niezbędne pojemniki i worki?
Właściciel posesji zaopatrzy się we własnym zakresie w stosowne pojemniki, natomiast worki dostarczy na własny koszt wybrany w przetargu Operator.

Dlaczego śmieci powinny być "niezabrudzone" „niezmieszane” ?
Ze śmieci można produkować np. paliwa alternatywne. Czyste odpady wędrując po taśmach - najpierw automatycznie, a potem za pomocą ludzkich rąk - są rozdzielane na grupy o określonych parametrach. Jeśli śmieci są czyste mogą zostać od razu przekazane do przetwarzania, jeśli zaś zabrudzone - wymagają oczyszczenia, lub muszą zostać składowane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami zarówno dla Zakładu, gminy i co za tym idzie dla mieszkańca.

Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami na www.naszesmieci.pl

(kliknij na obrazek, żeby powiększyć)

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2012-10-30 09:31:59)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2018-01-22 09:57:27)
Liczba odwiedzin: 602
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij