Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej „ustawą”), gminy są obowiązane prowadzić ewidencję:
  1. zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Prowadzona ewidencja wymaga aktualizacji, dlatego prosimy właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Łowicza o wypełnienie formularza zgłoszenia i niezwłoczne dostarczenie:
  1. osobiście do biura podawczego w budynku A Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz lub pok. 49 w budynku C, lub
  2. listownie na adres Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, lub
  3. jako załącznik do wiadomości za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres Urzędu: /lr24qxn733/SkrytkaESP.
W przypadku wyłączenia z użytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w związku z podłączeniem budynku do sieci kanalizacji sanitarnej, prosimy właścicieli nieruchomości o poinformowaniu pracowników Wydziału Spraw Komunalnych tutejszego Urzędu o tym fakcie. Należy wówczas wypełnić ww. formularz zgłoszenia, a następnie złożyć do Urzędu w sposób opisany powyżej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 46 830 91 53, w Wydziale Spraw Komunalnych tutejszego Urzędu.

Dane dotyczące nr działek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, na terenie których znajdują się budynki będące Państwa własnością, a których będą dotyczyć zgłoszenia, można sprawdzić m.in.: w akcie notarialnym nabycia nieruchomości, zawiadomieniu o wpisie do księgi wieczystej, czy informacji katastralnej powiatu łowickiego pod adresem:
https://mlowicz.e-mapa.net/
lub:
http://lowicz.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, właściciele nieruchomości mają obowiązek:
  1. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  2. gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  3. pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
W myśl art. 6 ust. 1 ustawy, właściciel, który pozbywa się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, jest obowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystanie z takich usług poprzez okazanie takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.)

Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy - podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy. Postępowanie w takich sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Łowicza jest dostępny pod adresem:
http://www.lowicz.eu/Podmioty_posiadajace_zezwolenie_na_prowadzenie_dzialalnosci

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2014-04-03 13:58:11)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-06-01 16:51:57)
Liczba odwiedzin: 514
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij