Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 w dziedzinach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 16, 17, 19, 32, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - podejmowanych na rzecz rozwoju społecznego miasta Łowicza, zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców.

O udzielenie dotacji, mogą ubiegać się:
  1. Organizacje pozarządowe,
  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Sposób i termin składania ofert:
  1. Oferent składa ofertę (zgodną z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań) poprzez generator ofert udostępniony w serwisie internetowym Witkac.pl (www.witkac.pl). Organizator konkursu dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu w przypadku awarii systemu Witkac.pl potwierdzonej przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie tego systemu, wyłącznie w sytuacji, w której nie jest możliwe złożenie oferty w trybie elektronicznym z zachowaniem terminu.
  2. Po złożeniu oferty należy wydrukować ze strony internetowej serwisu potwierdzenie złożenia oferty i opatrzyć je podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji.
  3. Papierowy wydruk potwierdzenia powinien być opatrzony czytelnymi podpisami lub pieczęciami imiennymi w taki sposób, by możliwa była identyfikacja osób składających podpis.
  4. Oferta powinna być złożona do dnia 25.04.2022 r. do godz. 23:59:59, natomiast potwierdzenie o którym mowa w pkt. 2 należy złożyć do dnia 26.04.2022 r. do godz. 16:00 w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu).
  5. Oferty złożone w generatorze ofert bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
UWAGA!
Proszę szczegółowo zapoznać się z nowym sposobem składania oferty opisanym szczegółowo w rozdziale III ogłoszenia Sposób i termin składania ofert.

UWAGA!
Proszę szczegółowo zapoznać się z zasadami i kryteriami przyznawania dotacji określonymi w rozdziale II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień oferentom udzielają:
  1. w sprawach merytorycznych dotyczących konkursu – pracownicy Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości, pod numerem telefonu 46 830 91 68 oraz drogą elektroniczną pod adresem e-mail krystian.cipinski@um.lowicz.eu;
  2. w sprawach technicznych związanych z obsługą generatora ofert – pracownicy firmy Witkac.pl drogą elektroniczną pod adresem e-mail bok@witkac.pl.
GENERATOR OFERT (Witkac)
https://witkac.pl

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERTY:
https://witkac.pl/content/instrukcje.

REJESTRACJA OFERENTA


Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2022-04-04 12:24:16)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-04-05 11:32:36)
Liczba odwiedzin: 138
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij