Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022 w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 16, 17, 19, 32, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

O udzielenie dotacji, mogą ubiegać się:
  1. Organizacje pozarządowe,
  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: nazwa i adres oferenta z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w sferze: …… pod nazwą: „……”, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 22 lutego 2022 r. do godz. 16:00 (oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową), musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać liczbę „zero” w przypadku gdy są to wartości liczbowe. Dopuszcza się możliwość składania ofert wraz z załącznikami w formie zbindowanej, zszytej, spiętej w skoroszycie.

UWAGA!
Oferty należy składać na formularzu zgodnie z obowiązującym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (do pobrania poniżej).

Wymagane dokumenty:
  1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
  2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
  3. statut organizacji;
  4. w przypadku ofert składanych na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych należy złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie posiadanych odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm),
  5. w przypadku gdy oferta składana jest przez osoby inne niż osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta zgodnie ze statutem należy złożyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, zgodny ze statutem i wpisem rejestrowym;
  6. do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
UWAGA!
Proszę szczegółowo zapoznać się z zasadami i kryteriami przyznawania dotacji określonymi w rozdziale II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.

KWALIFIKACJE OSÓB REALIZACUJĄCYCH ZADANIA:
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm).

UWAGA!
W Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert określone zostały w Rozdziale XII. Warunki i zasady rozliczenia zadania publicznego.

Wszelkie zmiany, które zajdą w trakcie realizacji zadania muszą być zgłaszane w formie wniosku z 15-to dniowym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania. Każdy wniosek wymaga akceptacji burmistrza, a w przypadku, gdy zmiana powoduje zmianę umowy (w tym oferty), wymaga podpisania aneksu do umowy. Realizacja zmian może nastąpić dopiero po terminie formalnego zaakceptowania wniosku lub podpisania aneksu do umowy.

Ostateczny termin zgłoszenia wniosków zawierających planowane zmiany w warunkach realizacji zadania dla zadań, których wykonanie kończy się 31 grudnia, upływa w dniu 16 listopada. Wnioski zgłaszane po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2022-02-01 17:07:48)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-02-01 17:11:26)
Liczba odwiedzin: 188
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij