Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu w okresie od l stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta przyznawanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 i art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i 3, art. 13, art. 14 i art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLV/358/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych przyznawanych na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) w miejscu zamieszkania klienta, na terenie miasta Łowicza, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Podmioty uprawnione do złożenia ofert:
Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Rodzaj i opis zadania:
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony.

Usługi opiekuńcze: zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony:

Warunki realizacji:

a) Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:
 • utrzymywanie w czystości i porządku w pomieszczeniu osoby wymagającej;
 • robienie niezbędnych zakupów;
 • przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, a także pomoc przy spożywaniu posiłków;
 • pranie bielizny pościelowej i osobistej;
 • utrzymywanie w czystości sprzętu gospodarczego i sanitarnego używanego przy świadczeniu usług;
 • przynoszenie opału i palenie w piecu, kuchni;
 • pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych.
b) Zapewnienie opieki higienicznej i pielęgnacji w szczególności poprzez:
 • posłanie łóżka;
 • mycie i kąpanie;
 • zmianę bielizny osobistej i pościelowej;
 • układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji;
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych;
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;
 • pielęgnację zleconą przez lekarza.
c) Pomoc w utrzymaniu więzi ze środowiskiem, w tym:
 • podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;
 • organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich;
 • organizowanie spacerów;
 • czytanie.
d) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:
„Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze na 2022 r.”
Nie otwierać przed: 27.12.2021 r. godzina 16:00,

w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 27 grudnia 2021 r. do godz. 16:00.
Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta.

UWAGA!
Oferty należy składać na odpowiednim formularzu zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

UWAGA!
Prosimy szczegółowo zapoznać się z zasadami i kryteriami przyznawania dotacji określonymi w rozdziale VI ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.

UWAGA!
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nastąpi z chwilą uchwalenia budżetu Miasta Łowcza na 2022 rok.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2021-12-06 21:08:38)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-12-06 21:12:53)
Liczba odwiedzin: 237
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij