Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Udostępnianie informacji publicznej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1. Ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej w Łowiczu i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych dokumentujących te posiedzenia.
  3. Wyłożenia, wywieszenia informacji w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym.
  4. Udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z niniejszej strony.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, należy powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Miejski w Łowiczu nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.

Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Urząd Miejski w Łowiczu poniesienie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-24 20:54:48)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2022-02-01 15:31:35)
Liczba odwiedzin: 8115
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij