Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Kategoria:Ochrona środowiska, gospodarka komunalna i rolnictwo
Rodzaj:Nadzór, koordynacja i kontrola ochrony środowiska
Termin załatwienia:Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu
Sposób załatwienia:
 • wszczęcie procedury dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć po złożeniu i formalnym sprawdzeniu wniosku
 • nałożenie bądź odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i o opinię
 • uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska i dokonanie opinii przez organ inspekcji sanitarnej
 • wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tryb odwoławczy:Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, ul. Trzcińska 18, 61-100 Skierniewice, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od jej doręczenia
Opłaty:Skarbowa:
 • 205 zł - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 105 zł – przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby
 • 17 zł – dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Miejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, budynek A Ratusz, I piętro, pok. Nr 7.
Dodatkowe informacje:Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do którego należy dołączyć:
 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu na środowisko, w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu – kartę informacyjną przedsięwzięcia
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.)
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2008-01-08 14:10:30)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2009-05-18 17:30:45)
Liczba odwiedzin: 7467
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij