Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Decyzje o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Kategoria:Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Rodzaj:Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Termin załatwienia:Od 1 - 2 miesięcy
Opłaty:Za wydanie decyzji– 107 zł (z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego oraz innych zwolnień wynikających z Ustawy o opłacie skarbowej)

Obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Za dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub bezgotówkowo na rachunek bieżący: Bank BGŻ BNP Paribas SA nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
Dodatkowe informacje:Wydział Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
tel. 46 830 91 37/38

Sposób odbioru dokumentów:
Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika - Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, budynek B, pok. nr 36 lub przesyłane są do wnioskodawcy pod wskazany adres.
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 • Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Mapa zasadnicza (pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w skali 1:500 (dla inwestycji liniowych - 1:1000, 1:2000) – z precyzyjnym określeniem granic terenu objętego wnioskiem oraz granicami obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać, obejmująca obszar o promieniu trzykrotnej szerokości frontu działki, na której zlokalizowany będzie obiekt (lub terenu objętego wnioskiem, jeżeli jest on większy od działki) – od strony drogi dojazdowej, nie mniejszym jednak niż 50 m – w celu przeprowadzenia analizy urbanistyczno-architektonicznej.
 • Kopia mapy zasadniczej z koncepcją lokalizacyjną oraz architektoniczną (dotyczy obiektów kubaturowych). Przedstawiony planowany sposób zagospodarowania powinien być zgodny z treścią wniosku.
 • W przypadku planowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy uzyskać wcześniej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawaną na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 • W przypadku braku uzbrojenia terenu dla danego zamierzenia inwestycyjnego należy dołączyć umowę gwarantującą wykonanie uzbrojenia między dysponentem sieci a inwestorem.
 • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej (jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • Dowód dokonania należnej opłaty skarbowej.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.23.).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. nr poz. 1235 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 19:26:26)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-01-04 10:39:28)
Liczba odwiedzin: 10792
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij