Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Dodatki mieszkaniowe
Kategoria:Mieszkalnictwo i budownictwo
Rodzaj:Czynsz
Termin załatwienia:Do jednego miesiąca.
Tryb odwoławczy:Odwołanie od decyzji należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Opłaty:Nie podlega opłacie.
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej
Miejsce złożenia dokumentów:Druki wniosków, deklaracji o dochodach można pobierać oraz składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w Wydziale Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej, Stary Rynek 1, bud.B pok. 21.
Dodatkowe informacje:Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy spełnić następujące warunki:

1. Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu - dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
2. Odpowiedni próg dochodowy - w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać
 • w gospodarstwie jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 2 862,19 zł,
 • w gospodarstwie wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 2 146,64 zł
Za dochód uważać się będzie dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dochód netto).

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r,, poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 202 r. poz. 1426, z późn.zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

3. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać:
 • dla 1 osoby 35,00 m2
 • dla 2 osób  40,00 m2
 • dla 3 osób  45,00 m2
 • dla 4 osób 55,00 m2
 • dla 5 osób 65,00 m2
 • dla 6 osób 70,00 m2
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokali nie przekracza 60 %.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 i ust. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych poniesionymi wydatkami są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, a w szczególności :
 • czynsz,
 • koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019 poz. 2195 i z 2021 poz. 11),
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne niż wymienione w pkt 1-5 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.
Nie stanowią wydatki poniesione z tytułu:
 1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040),
 3. opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego na cele bytowe.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry –zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Wymagane dokumenty:
 1. potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (DRUK)
 2. deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku (DRUK),
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania,
 4. zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w okresie wskazanym w deklaracji,
 5. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego fakt zarejestrowania w okresie wskazanym w deklaracji oraz wysokość wypłaconych świadczeń,
 6. 3 odcinki renty lub emerytury, bądź zaświadczenie z ZUS lub KRUS,
 7. zaświadczenie z MOPS o pobieranych świadczeniach,
 8. zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 9. ostatnia decyzja przyznającą dodatek mieszkaniowy.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U.2023, poz.1335),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013 r., poz. 589).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 19:06:04)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2024-02-09 12:03:36)
Liczba odwiedzin: 14572
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij