Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Licencja na transport drogowy taksówką
Kategoria:Komunikacja, drogownictwo, transport
Rodzaj:Taksówki
Termin załatwienia:Maksymalnie jeden miesiąc
Tryb odwoławczy:Od wydanej licencji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni, za pośrednictwem organu wydającego.
Opłaty:Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką pobiera się następujące opłaty:
 • licencja wydawana na okres 2 - 15 lat - 200 zł
 • licencja wydawana na okres 15 - 30 lat 250 zł
 • licencja wydawana na okres 30 50 lat 300 zł
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej pojazdu pobiera się jedną opłatę, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.

Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej
Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie licencji ( DRUK)- zawiera:
 1. Oznaczenie przedsiębiorcy
 2. Adres
 3. Informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 4. Numer NIP
 5. Obszar wykonywania transportu drogowego
 6. Czas na jaki licencja ma być udzielona
 7. Rodzaj i liczba pojazdów wykorzystanych do transportu drogowego
 8. Liczba wypisów z licencji
 • Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółą jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art.5c ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, a także za przestępstwa o których mowa w art.59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec niego zakazu wykonywania zawodu kierowcy
 • Dokumenty potwierdzające:
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym.
 • Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji lub zmianę licencji
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn.zm.)
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 10:18:01)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2024-04-24 16:51:31)
Liczba odwiedzin: 4417
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij