Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Lokalizacja urządzeń (obiektów budowlanych) w pasie drogowym
Kategoria:Komunikacja, drogownictwo, transport
Rodzaj:Drogi, ulice
Opłaty:
 1. Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej -zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) oraz zapisem zawartym w cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 9 „Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień”, stanowiącym załącznik do w/w ustawy - nie podlegają opłacie skarbowej decyzje w sprawach dotyczących połączenia drogi publicznej z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł.
 3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
 4. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu lub przelewem na konto – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Łowiczu nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380.
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Miejsce złożenia dokumentów:Z uwagi na obszerność składanych załączników, wskazane jest dostarczenie dokumentów osobiście, przez upoważnioną osobę lub droga listową.

Odbiór osobiście, przez upoważnioną osobę (Urząd Miejski, Stary Rynek 1, bud. C, pok. nr 45) lub droga listową.
Dodatkowe informacje:Usługa umożliwia złożenie wniosku, o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wniosek winien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz adres wnioskodawcy. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń należy złożyć z wyprzedzeniem, umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku oraz wymaganych załączników.

Od przedmiotowej decyzji , służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres: ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej usługi.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego
Za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.
Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń (obiektów budowlanych) w pasie drogowym.

Załączniki:
 • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacji urządzenia.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma prowadzić budowane przyłącze - na żądanie zarządcy drogi, kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, poświadczona za zgodność z oryginałem.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267),
 3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r Nr 43 poz.430),
 4. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409),
 5. ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności,
 6. ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2016-03-17 13:11:34)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2017-12-11 11:57:38)
Liczba odwiedzin: 4752
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij