Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Najem lokali mieszkalnych
Kategoria:Mieszkalnictwo i budownictwo
Rodzaj:Najem lokali mieszkalnych
Termin załatwienia:Na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 listopada roku poprzedzającego sporządzenie listy, do 31 stycznia danego roku przygotowywany jest projekt listy i podawany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 1 miesiąca, do 31 marca danego roku Burmistrz zatwierdza listę
Tryb odwoławczy:W ciągu jednego miesiąca od opublikowania projektu listy, o którym mowa powyżej można się odwołać do Burmistrza Miasta Łowicza
Opłaty:Nie podlega
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej
Dodatkowe informacje:Do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, oprócz osób wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów kwalifikują się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 1. są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Miasta Łowicza;
 2. znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, a mianowicie: zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki lub lokalach o znacznym przegęszczeniu, w którym łączna powierzchnia pokoi nie przekracza 8 m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania, a w przypadku osób samotnie zamieszkujących nie przekracza 10 m2, o ile zamieszkiwanie wszystkich osób w danym lokalu nastąpiło za zgodą właściciela czy zarządcy nieruchomości i zostało stwierdzone faktyczne zamieszkiwanie w tym lokalu;
 3. średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę skierowania do wynajmu wynosi mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi mniej niż 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 4. złożą wniosek o przydział mieszkania.
Przydział lokalu na czas nieoznaczony mogą otrzymać osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
 1. są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Miasta Łowicza;
 2. znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, a mianowicie: zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki lub lokalach o znacznym przegęszczeniu, w którym łączna powierzchnia pokoi nie przekracza 8 m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania, a w przypadku osób samotnie zamieszkujących nie przekracza 10 m2, o ile zamieszkiwanie wszystkich osób w danym lokalu nastąpiło za zgodą właściciela czy zarządcy nieruchomości i zostało stwierdzone faktyczne zamieszkiwanie w tym lokalu;
 3. średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę skierowania do wynajmu wynosi nie mniej niż 20% i nie więcej niż 45% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi nie mniej niż 15% i nie więcej niż 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 4. złożą wniosek o przydział mieszkania.
Ze spełnienia pierwszych 2 warunków zwolnione są:
 • osoby pełnoletnie opuszczające rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, których ostatnim miejscem zamieszkania było miasto Łowicz i nie mają możliwości powrotu do lokalu w którym poprzednio mieszkały, pod warunkiem, że z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu wystąpią w okresie 5 lat od usamodzielnienia się,
 • opuszczające domy dla samotnych matek z małymi dziećmi i kobiety w ciąży, domy pomocy społecznej, których ostatnim miejscem zamieszkania było miasto Łowicz,
 • osoby dotknięte nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, a należące do wspólnoty samorządowej Gminy Miasta Łowicza.
Podstawą do zawarcia umowy najmu jest skierowanie przez Burmistrza osoby umieszczonej na liście rocznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej i Socjalnej.

Przez dochód rozumie się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111, z póżn.zm.) uzyskany przez wnioskodawcę i członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

Druki wniosków dla osób ubiegających się o wynajem lokalu można pobierać w siedzibie Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1, bud. B, pok. Nr 21, codziennie w godzinach pracy urzędu, tel. 830 91 29
Wymagane dokumenty:Wniosek o przydział mieszkania, deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o stanie majątkowym, oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego, zaświadczenia o dochodach obejmujące ostatnie 3 pełne miesiące.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2020, poz. 611),
 • Uchwała Nr XXVIII/252/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020, poz. 6306)
Treść:
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 19:15:34)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-09-08 14:31:49)
Liczba odwiedzin: 9880
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij