Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Podział Nieruchomości
Kategoria:Gospodarka nieruchomościami
Rodzaj:Geodezja - gospodarka gruntami
Termin załatwienia:Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Tryb odwoławczy:Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Opłaty:Bez opłat
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
Dodatkowe informacje:Wymagane dokumenty nr 8 ÷ 11 dołącza się po uzyskaniu pozytywnej opinii (postanowienia).
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o podział nieruchomości.
 • Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej podziałem. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
 • Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, gdy podział następuje zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.
 • Wstępny projekt podziału opracowany na aktualnej kopii mapy zasadniczej (3 egz.).
 • Rzuty poziome poszczególnych kondygnacji budynku w przypadku podziału gruntu wraz z budynkiem.
 • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
 • Wykaz zmian gruntowych.
 • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.
 • Mapy z projektem podziału przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (6 egz.).
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru (dla osób innych niż osoby fizyczne).
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1774 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 18:48:30)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-05-11 13:23:17)
Liczba odwiedzin: 5002
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij