Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Łowicza
Kategoria:Gospodarka nieruchomościami
Termin załatwienia:Decyzja wydawana jest w terminie wynikającym z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
- 30 dni - w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.
Tryb odwoławczy:Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłaty:Opłata skarbowa:
Za wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z art. 4 i załącznikiem do ustawy cz. I pkt 53 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.) – 10 zł.

Wpłaty należy dokonać:
w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, budynek A
lub
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łowiczu: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
Miejsce złożenia dokumentów:
 • Przez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, budynek A - Ratusz, I piętro, pok. nr 7;
 • Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
Dodatkowe informacje:Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
pl. Stary Rynek 1, budynek B, I piętro, pok. 31
tel. /46/ 830 91 31, 830 91 57

Sposób odbioru dokumentów:
Osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, Stary Rynek 1, budynek B, I piętro, pok. nr 31 lub przesyłane są listem do wnioskodawcy pod wskazany adres.

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • Aktualny poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste objętej wnioskiem;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowaniu wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).
Treść:Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługuje:
 • osobom fizycznym, które w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. są użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy lub nieruchomości rolnych, a także ich następcom prawnym;
 • osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym;
 • spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym.
W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności następuje odpłatnie. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Należna opłata stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości, a wartością prawa użytkowania wieczystego.
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2016-05-12 11:20:41)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-05-12 11:20:58)
Liczba odwiedzin: 4314
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij