Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Wydawanie dowodu osobistego
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Dowód osobisty
Termin załatwienia:30 dni
W sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania administracyjnego do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni od złożenia wniosku zawierające wszystkie wymagane dokumenty i załączniki i wprowadzenia do komputera.
Tryb odwoławczy:Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, które składa się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza.
Opłaty:Nie podlega opłacie
Miejsce złożenia dokumentów:Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łowiczu Stary Rynek 1, pok.25 w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 – 15.00
środa 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 14.00
tel. 46 830 91 26; 46 830 91 70
Dodatkowe informacje:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun lub kurator.
 2. Wniosek można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP.
 3. Od 29 grudnia 2023 r. nie można złożyć już papierowego wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wniosek jest generowany automatycznie na podstawie danych pobranych z rejestrów państwowych. Nie trzeba nic wypełniać.

  Wniosek składany osobiście:
  • należy przygotować wszystkie dokumenty (dowód, zdjęcie lub inne),
  • pracownik urzędu wygeneruje wniosek o wydanie dowodu osobistego, należy sprawdzić czy wszystkie dane zawarte we wniosku są prawidłowe, następnie musimy go podpisać,
  • urzędnik pobiera odciski palców i wzór podpisu,
  • drukowane jest potwierdzenie złożenia wniosku lub wysyłane na maila (w przypadku przekazania danych do RDK).
  Wniosek składany przez internet:
  • jeśli chcemy złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet, należy posiadać profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód (pozwalają one potwierdzić tożsamość składającego wniosek),
  • wchodzimy na stronę www.mobywatel.gov.pl
  • klikamy ,,zaloguj się na mobywatel.gov.pl”,
  • po lewej stronie ekranu wybieramy zakładkę ,,Załatw sprawę online”,
  • wypełniamy wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  • przygotowujemy plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB (fotografia musi spełniać wymogi wymienione w pkt. 6-9),
  • sprawdzamy i podpisujemy zgłoszenie,
  • sprawdzamy swoją skrzynkę odbiorczą, w skrzynce znajdujemy dokument z informacją, że musimy się zgłosić w celu podpisania wniosku oraz pobrania odcisków palców – mamy na to 30 dni,
 4. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek osobiście (bez rodzica czy opiekuna) nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 5. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność, wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią dzieci do 5 roku życia.
 6. Do wniosku załącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość, odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 7. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 8. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
 9. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia zdjęć w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku.
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć zdjęcia z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, lub załączy zaświadczenie o przynależności do kościoła lub wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce.
 10. Osoby które nie mogą złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody mogą powiadomić organ gminy będący siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba i umówić wizytę urzędnika, który przyjedzie do miejsca przebywania wnioskodawcy. Wnioskodawca lub jego opiekun muszą jednak uprawdopodobnić okoliczności ,,niedającej się pokonać przeszkody”, czyli uzasadnić przyjęcie wniosku w domu lub innym miejscu, w którym osoba przebywa. W celu umówienia takiej wizyty urzędnika należy skontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich tel. – 46 830 91 26 lub 46 830 91 70. Należy pamiętać, aby wnioskodawca przy przyjęciu wniosku o wydanie/wymianę dowodu posiadał aktualną fotografię. Nowy dowód może odebrać pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności. Jeśli okoliczności nie pozwalają na przyjęcie wniosku o dowód w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę, wizyta urzędnika nie będzie możliwa.
 11. Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców, które są zamieszczone w warstwie elektronicznej. Odciski palców nie są pobierane od:
  - dzieci poniżej 12 roku życia,
  - osób, od których pobieranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
  Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy. Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych do dnia odbioru dowodu, nie dłużej niż do 90 dni od daty personalizacji (wydania) dowodu.
 12. Podpis jest zamieszczony w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12 roku życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.
 13. Okres ważności dowodów osobistych. Wydawane od 8 listopada 2021 r. dowody osobiste są ważne przez:
  - 10 lat dla osób od 12 roku życia
  - 5 lat dla osób do 12 roku życia
  - 12 miesięcy dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.
 14. Z wnioskiem o wydanie dowodu należy wystąpić co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu i niezwłocznie w razie zmiany danych w nim zawartych lub zmiany wizerunku twarzy.
 15. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie gminy, w którym został złożony wniosek. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 5 roku życia i nie ukończyła 12 roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy. Dowód dla dziecka do 13 roku życia odbiera jedno z rodziców albo opiekun, dowód dla osoby powyżej 13 roku odbiera ta osoba, jedno z rodziców, opiekun albo kurator. Dowód może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu.
  Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:
  - wniosek o wydanie dowodu został złożony w miejscu przebywania wnioskodawcy,
  - osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.
 16. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dokument celem jego unieważnienia i fizycznego uszkodzenia poprzez przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób , aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym. Po dokonaniu tych czynności, unieważniony dowód zwracany jest jego posiadaczowi, jeżeli osoba wyraża wolę zachowania anulowanego dokumentu.
 17. Przy odbiorze dowodu, lub w każdym innym czasie po jego odbiorze i w dowolnym organie gminy, posiadacz dowodu może wprowadzić do warstwy elektronicznej dowodu:
  1) certyfikat podpisu – PIN2 (zawierający 6 cyfr)
  2) certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia PIN1 (zawierający 4 cyfry)
  Kod PIN2 ustalają tylko osoby, które zaznaczyły we wniosku o wydanie dowodu, że chcą mieć w dowodzie podpis osobisty.
  Kod PIN1 może wprowadzić osoba, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 18. Wraz z dowodem, posiadacz dowodu otrzyma kopertę z kodem PUK umożliwiającym odblokowanie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu. W przypadku nieodebrania kodu przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego, będzie on przechowywany w dokumentacji związanej z dowodem osobistym, a posiadacz będzie mógł dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu.
 19. We wniosku o wydanie dowodu osobistego osoba pełnoletnia oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może wyrazić zgodę na przekazanie swoich danych (imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu komórkowego, adresu e-mail) do Rejestru Danych Kontaktowych osób fizycznych. Przekazanie tych danych nie jest obowiązkowe. Zgodę można wycofać w każdej chwili.
Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 2. 1 aktualna kolorowa fotografia - szczegóły ,,Dodatkowe Informacje - punkty 6-9”,
 3. do wglądu (na żądanie) dokument poświadczający obywatelstwo polskie, jeśli urzędnik będzie miał co do tego wątpliwości,
 4. do wglądu: dokument, który potwierdzi tożsamość wnioskodawcy:
  • ważny dowód osobisty,
  • ważny paszport,
  • w przypadku braku ważnego dowodu lub ważnego paszportu – inny dokument ze zdjęciem,
  • osoba, która dopiero nabyła obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument, który potwierdzi tożsamość,
 5. do wglądu: decyzja sądu – jeśli wniosek składa opiekun prawny lub kurator w imieniu osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671, z późń.zm),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2023 r. poz. 2798),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn.zm.)
Treść:Postępowanie w razie wymiany dowodu osobistego z powodu:
 • upływu terminu ważności dowodu,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie, (z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego oraz zmiany nazwy miejsca urodzenia),
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
 • utraty lub uszkodzenia,
 • unieważnienia certyfikatów,
 • żądania wymiany dowodu:
  • na dowód osobisty z warstwą elektroniczną,
  • w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu, podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia,
  • uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego,
  • którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców.
 • całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia posiadacza, w którego dowodzie w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,
 • upływu terminu zawieszenia certyfikatu
 • uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
 • stwierdzenia przez organ wady technicznej lub błędnej personalizacji.
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 12:10:41)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2024-01-09 09:12:12)
Liczba odwiedzin: 17284
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij