Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Wyjazd za granicę na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 6-ciu miesięcy oraz powrót
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Sprawy meldunkowe
Termin załatwienia:Niezwłocznie.
W przypadku, kiedy osoba na stałe opuściła miejsce zameldowania stałego i nie dopełniła obowiązku meldunkowego organ gminy z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, wydaje decyzję w sprawie wymeldowania na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności, w terminie 30 lub 60 dni.
Tryb odwoławczy:Od decyzji wydanej na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty:Brak opłat-czynność materialno-techniczna
Opłata skarbowa – 10 zł od wydanej decyzji administracyjnej
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:Obywatel polski, który wyjeżdża za granicę z zamiarem stałego pobytu jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego i czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża za granicę na okres powyżej 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu , jest obowiązany zgłosić swój wyjazd i powrót.

Zgłoszenia wyjazdu za granicę na stałe lub na pobyt czasowy trwający powyżej 6-ciu miesięcy należy dokonać najpóźniej w dniu wyjazdu na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (dostępność na platformie ePUAP). Pisemnego zgłoszenia można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, poprzez wypełnienie formularza „Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP”. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie w formie określonej w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Powrót z pobytu czasowego za granicą zgłasza się na formularzu „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy”. Zgłoszenia wyjazdu za granicę i powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (formularze elektroniczne są dostępne na platformie ePUAP).

Formularz pisemny wypełnia się komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika Urzędu w postaci wydruku z systemu informatycznego , w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL.

Potwierdzenia wiarygodności danych zawartych w formularzu dokonuje osoba w postaci własnoręcznego podpisu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych wymeldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji dokonuje się:
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
  • bezgotówkowo na rachunek bieżący Urzędu Miejskiego w Łowiczu - BGŻ S.A. Warszawa 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej , zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy lub wniosek o wymeldowanie (w przypadku rozpatrzenia w trybie art. 35 ustawy o ewidencji ludności).
  • Dowód osobisty lub paszport (pełnomocnik przedstawia dowód osobisty i akt pełnomocnictwa).
Podstawa prawna:
  • Art. 2, art.7, art. 8, art. 10, art. 24, art.35-37 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 roku, poz.657z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 roku, poz. 2411).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016 roku, poz. 1827 z późn. zm.).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2015-03-24 12:38:03)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-06-06 09:05:00)
Liczba odwiedzin: 4045
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij