Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Sprawy meldunkowe
Termin załatwienia:Niezwłocznie.
W przypadku, kiedy osoba opuściła miejsce pobytu czasowego i nie dopełniła obowiązku meldunkowego organ gminy z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, wydaje decyzję w sprawie wymeldowania na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności, w terminie 30 lub 60 dni.
Tryb odwoławczy:Od decyzji wydanej na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty:Brak opłat-czynność materialno-techniczna
Opłata skarbowa – 10 zł od wydanej decyzji administracyjnej
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:Zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, poprzez wypełnienie formularza „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie w formie określonej w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 roku , poz. 23 z późn. zm.). Zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (formularze elektroniczne będą dostępne w terminie późniejszym, po opracowaniu przez Ministra do Spraw Informatyzacji ). Formularz wypełnia się komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika Urzędu w postaci wydruku z systemu informatycznego , w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL. Potwierdzenia wiarygodności danych zawartych w formularzu dokonuje osoba w postaci własnoręcznego podpisu. Wymeldowania z pobytu czasowego można dokonać również podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie to następuje na podstawie zgłoszenia pobytu czasowego. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych wymeldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji dokonuje się:
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
  • bezgotówkowo na rachunek bieżący Urzędu Miejskiego w Łowiczu - BGŻ S.A. Warszawa 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego lub wniosek o wymeldowanie (w przypadku rozpatrzenia w trybie art. 35 ustawy o ewidencji ludności).
  • Karta pobytu lub (w przypadku braku karty pobytu) ważny dokument podróży, lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (pełnomocnik przedstawia dowód osobisty i akt pełnomocnictwa).
Podstawa prawna:
  • Art. 2, art.7, art. 8, art. 10, art. 24, art.33-35, art. 40 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.722)
  • Rozporządzenie MSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (t. j. Dz. U z 2015 roku, poz. 1852 ).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 783 z późn. zm.).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2015-03-24 12:31:09)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2021-01-21 09:00:58)
Liczba odwiedzin: 3784
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij