Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Justyny, Franciszka, Lamberty
Dzisiaj jest: 17 września 2021

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 16, 17, 19, 32, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146, z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339, poz. 1333, poz. 1777) Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

O udzielenie dotacji, mogą ubiegać się:
 1. organizacje pozarządowe,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Oferty należy składać w kopercie opisanej (nazwa i adres oferenta z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie: ….. pod nazwą: ….”) i zamkniętej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1 (pok. nr 7 - I piętro) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, t.j. do 29 stycznia 2016 r. do godz. 15:00 (oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową).

Uwaga!
Oferty należy składać na nowym formularzu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadnia publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25) (do pobrania poniżej).

Do składanej oferty należy złożyć następujące dokumenty:
 1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
 2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyznanie dotacji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
 3. aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o uiszczaniu należnych podatków oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o regulowaniu składek wraz z oświadczeniem na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
 4. sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły, lub - w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;
  Pouczenie:
  Przez sprawozdanie merytoryczne rozumie się sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowej za rok ubiegły np. od 01.01-31.12.2015 r. uwzględniający realizację celów statutowych, podejmowanych działań lub inicjatyw nie tylko związanych z realizowanym zadaniem publicznym dofinansowanym lub sfinansowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie merytoryczne nie jest sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego sporządzonym na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 5. sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 1166, poz. 1333, poz. 978, poz. 1045, poz. 1844 z późn. zm.) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji finansowej w przypadku gdy organizacje, które ze względu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, nie mają możliwości dołączenia sprawozdania finansowego, składają informację finansową za ostatni rok obrotowy na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
  Pouczenie:
  Przez sprawozdanie finansowe rozumie się zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Dopuszcza się możliwość przedłożenia sprawozdania złożonego do właściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości. Po jego zatwierdzeniu w terminie do 15 kwietnia 2016 roku oferenci zobowiązani są do złożenia właściwego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej).
  Podmioty kościelne (kościelne osoby prawne nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego) składają oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia;
 6. kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli statut jest już w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Łowiczu, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie uległ on zmianie z adnotacją o jego aktualności);
 7. kserokopie kwalifikacji i uprawnień oferenta do realizacji zadań (w przypadku realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w zakresie profilaktyki/uprawnienia do pracy jako pedagog ulicy oraz doświadczenie w realizacji podobnych programów osób prowadzących /nadzorujących zajęcia);
 8. w przypadku ofert składanych na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych należy złożyć program w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmujący: cele, opis zadań i realizowanych treści na zajęciach, harmonogram. Program powinien zawierać również aktywne metody pracy: „burza mózgów”, dyskusja, odgrywanie ról, elementy pedagogiki zabawy;
 9. w przypadku gdy oferta składana jest przez osoby inne niż osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta zgodnie ze statutem należy złożyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, zgodny ze statutem i wpisem rejestrowym;
 10. w przypadku składania więcej niż jednej oferty, w/w dokumenty należy złożyć w jednym komplecie, wskazując w pozostałych ofertach tę ofertę, która zawiera wymagane załączniki;
 11. do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach,
 12. list intencyjny o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania (jeśli dotyczy; odnosi się do partnerstwa niefinansowego),
 13. umowę partnerską o realizacji zadania, jeśli oferta składana jest jako oferta wspólna (jeśli dotyczy),
 14. oświadczenie o ubieganiu się/nieubieganiu się o środki finansowe na realizacje zadania konkursowego, bądź jego części z innych środków publicznych (np. budżetu powiatu, województwa itp.).
Uwaga!
Proszę szczegółowo zapoznać się z zasadami i kryteriami przyznawania dotacji określonymi w rozdziale II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.

KWALIFIKACJE OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA:
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 roku poz. 715, z 2015 r. poz. 1321 z późn. zm.). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty i przyznaniu dotacji, oferent jest zobowiązany dostarczyć, imienny wykaz uczestników realizowanego zadania (dotyczy zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym). Wzór wykazu znajduje się na stronie: www.lowicz.eu - Łowicz samorządowy zakładka „Organizacje pozarządowe” dalej „Otwarte konkursy ofert – dotacje” następnie „Dotacje NGO - Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku” na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W terminie do 15 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, formie wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2016-01-08 14:57:45)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-01-11 11:52:08)
Liczba odwiedzin: 427
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij