Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Dzisiaj jest: 30 stycznia 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Wspieranie rozwoju sportu w 2016 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Komunikat
Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że Zarządzeniem nr 31/2016 Burmistrza Miasta Łowicza z 26 stycznia 2016 roku rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku.

Dotację celową na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku otrzymują:
  1. Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Koszykówka sportem dla wszystkich” w wysokości 188.000 zł
  2. Klub Sportowy „Pelikan”, ul. Starzyńskiego 6/8; 99-400 Łowicz, „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród młodzieży uzdolnionej sportowo” w wysokości 149.000 zł
  3. Klub Sportowy „Pelikan”, ul. Starzyńskiego 6/8; 99-400 Łowicz, „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodniczki Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród dziewcząt uzdolnionych sportowo” w wysokości 20.000 zł
  4. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Tenis stołowy sportem całego życia” w wysokości 15.000 zł
Działając na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku) Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy – Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016roku.

O udzielenie dotacji celowej, mogą ubiegać się:
  • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy – Miasto Łowicz.
Oferty należy składać w kopercie opisanej i zamkniętej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1 (pok. nr 7 - I piętro) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu, t.j.: do 18 stycznia 2016 r. do godz. 16:00.

W ofercie należy wskazać cel publiczny realizowanych zadań określony w §1 ust. 2 Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku).

Wysokość środków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku wynosi łącznie 372.000,00 złotych.

Uwaga!
Oferty należy składać na formularzu oferty zgodnie z obowiązującym Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. Nr 118 poz. 1079 z dnia 27 kwietnia 2011 roku) (do pobrania poniżej).

Do składanej oferty należy złożyć następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty:
  1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
  2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyznanie dotacji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
  3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub - w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;
  4. sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
  5. kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli statut jest już w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Łowiczu, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie uległ on zmianie z adnotacją o jego aktualności);
KWALIFIKACJE OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA:
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 715 z 2015 roku poz. 1321 z póżn. zm.).

W terminie do 30 stycznia 2016 r. Burmistrz Miasta podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, formie wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2016-01-04 15:49:53)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-01-28 11:50:49)
Liczba odwiedzin: 790
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij