Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Procedura


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie 2 instytucje:
 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 2. Prokuratura Rejonowa
Złożenie wniosku przez inne instytucje bądź osoby fizyczne bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji bądź Prokuratury spowoduje odrzucenie go jako pochodzący od osoby nieuprawnionej. 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łowiczu przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie naszego miasta.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Łowicz, Stary Rynek 1 (I piętro), pokój nr 7 , w godzinach pracy Urzędu.

Przebieg procedury:

Krok 1 – zgłoszenie
Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe, należy wypełnić WNIOSEK i złożyć go do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wniosek może być złożony przez dowolną osobę lub instytucję (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Prokuraturę, Kuratora Sądowego, szkołę, zakład pracy, izbę wytrzeźwień). W przypadku chęci uniknięcia konfliktu członka rodziny z osobą uzależnioną (obawa o pobicie, znęcanie się) problem może być zgłoszony dzielnicowemu KPP w Łowiczu lub pracownikowi socjalnemu. Wówczas to Policja lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stają się wnioskodawcami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:
 • powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizuje nieletnich,
 • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,
 • uchyla się od pracy.
Podczas składania wniosku można podać dane osób mogących być świadkami w sprawie przed sądem. 

Krok 2 – gromadzenie informacji
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łowiczu zbiera informacje na temat osoby zgłoszonej (osoba zgłaszająca, Sąd, Policja, MOPS).
Na spotkanie z Komisją zaprasza się również osobę zgłoszoną na tzw. rozmowę motywującą. Zaproszenie na rozmowę motywującą wysyłane jest za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

Wariant 1 - osoba zaproszona na rozmowę zgłasza się na posiedzenie Komisji:

Rozmowy motywujące prowadzą podkomisje motywacyjno - interwencyjne. Pracują w nich osoby posiadające umiejętności konfrontacji i motywowania do terapii. Komisja informuje o wpłynięciu wniosku i celu spotkania. Aby wykorzystać sytuację do celów konfrontacyjnych, omawia się posiadane przez Komisję informacje o problemie osoby wezwanej. Stwarza się możliwość szerszego spojrzenia na problem alkoholowy. Osobie zgłaszającej się przedstawiona zostaje propozycja podjęcia terapii w placówce leczenia odwykowego. Leczenie jest bezpłatne.

Jeżeli osoba uzależniona podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu podpisuje w siedzibie Komisji zobowiązanie, iż ciągu 2 tygodni zgłosi się do wybranej placówki celem podjęcia leczenia, w przeciągu 1 miesiąca dostarczy Komisji pisemne poświadczenie zgłoszenia się na leczenie, a po kilku miesiącach (zazwyczaj na wezwanie Komisji) pisemne poświadczenie kontynuowania leczenia odwykowego.

Niedopełnienie powyższych terminów lub przerwanie leczenia powoduje, iż sprawa kierowana jest do Sadu Rejonowego, o czym osoba uzależniona jest informowana podczas podpisywania zobowiązania.

Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie (tzn. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję) Komisja po 2 latach umarza sprawę.

Jeżeli osoba zgłaszająca się na zaproszenie Komisji oświadcza, iż nie ma problemu alkoholowego, a zgromadzone informacje dowodzą uzależnienia od alkoholu, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego.

Wariant 2 -  osoba zaproszona na rozmowę nie zgłasza się.

Ponownie zostaje wysłane wezwanie wraz z informację, iż w przypadku nie stawienia się na posiedzeniu Komisji, sprawa zostanie skierowana do Sądu Rejonowego

Wariant 3 -  osoba zgłoszona nie stawia się na żadne wezwanie.

Jeżeli osoba zgłoszona na leczenie nie stawia się na zaproszenie i wezwanie, a zebrane informacje wskazują na uzależnienie od alkoholu, wówczas Komisja kieruje do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Krok 3 – Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu.
Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:
 • gdy osoba nie zgłosi się na zaproszenie bądź wezwanie na rozmowę motywacyjną, a zebrane z wywiadów informacje potwierdzają uzależnienie od alkoholu,
 • gdy osoba zgłosi się na zaproszenie bądź wezwanie na rozmowę motywacyjną i oświadczy, że nie zgadza się dobrowolnie leczyć odwykowo,
 • gdy osoba przerwie dobrowolnie podjęte leczenie odwykowe.
Krok 4 – Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika.
Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozprawy).

Sąd w pierwszej kolejności uczestnika postępowania kieruje na badanie przez biegłych sądowych: do psychiatry i psychologa, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Postępowanie sądowe może się przedłużać np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania innych dowodów itp. Sąd ma uprawnienia do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie. Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się bez udziału członków Komisji.

W toku postępowania Sąd może wydać następujące postanowienie:
 • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
 • o obowiązku leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym czyli w szpitalu).
Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona oraz placówka odwykowa, w której ma odbywać się leczenie. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wniosek może otrzymać odpis postanowienia sądu w danej sprawie.

Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa nie dłużej niż 2 lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.

Krok 5 – Zmiana orzeczenia sądu.
Gdy leczenie w warunkach ambulatoryjnych nie przynosi pożądanych efektów, nie jest prawidłowo realizowane przez pacjenta lub zostało przerwane – Sąd może zmienić formułę leczenia na stacjonarną w oddziale całodobowym.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2012-04-05 14:10:11)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2012-04-05 14:12:14)
Liczba odwiedzin: 907
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij