Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Kategoria:Oświata
Rodzaj:Stypendium
Termin załatwienia:po zakończonym roku szkolnym
Tryb odwoławczy:Decyzja Burmistrza Miasta Łowicza jest ostateczna
Opłaty:nie dotyczy
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Społecznych
Miejsce złożenia dokumentów:Kandydaci do stypendium za wysokie wyniki w nauce zgłaszani są przez dyrektorów szkół lub rady pedagogiczne szkół, których są uczniami. Wnioski o przyznanie stypendium składane są przez dyrektorów lub rady pedagogiczne szkół do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym; należy je składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, pok. 19.
Dodatkowe informacje:Celem stypendium jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce, wyraźnie przewyższającymi rówieśników w danym roku szkolnym.

Stypendium może być przyznane uczniom zamieszkującym na terenie Miasta Łowicza i uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów. Nie udziela się go uczniom klas I – III szkoły podstawowej. Stypendium za wysokie wyniki w nauce przyznaje Burmistrza Miasta w formie pisemnej decyzji.

Stypendia przyznaje się raz w roku, na zakończenie roku szkolnego, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy. Wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 380 zł. miesięcznie. Uczeń, który otrzymał stypendium może być do niego zgłoszony ponownie w latach następnych tylko na podstawie osiągnięć uzyskanych w okresie po przyznaniu poprzedniego stypendium.

Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Stypendia za wysokie wyniki w nauce przyznawane są za osiągnięte wyniki w nauce po ukończonym roku szkolnym i wypłacane w terminie 14 dni od otrzymania przez dyrektora szkoły zgłaszającej ucznia do stypendium , decyzji Burmistrza Miasta Łowicza.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia osiągnięć ucznia, o których mowa poniżej, zapewnionych corocznie na ten cel środków finansowych w budżecie gminy Miasta Łowicza oraz liczby zgłoszonych uczniów spełniających kryteria.

Szczegółowe kryteria przyznania stypendium:
  1. uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
  2. uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  3. przestrzega wszystkich obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły,
ponadto spełnia łącznie co najmniej dwa spośród poniższych kryteriów:
  1. uzyskał średnią ocen za rok szkolny co najmniej 5,00 – w przypadku ucznia gimnazjum, 5,50 – w przypadku ucznia szkoły podstawowej,
  2. wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując z niej w danym roku szkolnym roczną ocenę celującą,
  3. uzyskał tytuł finalisty rejonowego etapu konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty lub uzyskał tytuł laureata wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty.
Otrzymanie stypendium za wysokie wyniki w nauce nie pozbawia ucznia możliwości ubiegania się o inne stypendium.
Wymagane dokumenty:wzór wniosku o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce – w załączniku
Podstawa prawna:Art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2010-12-15 10:30:19)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2010-12-15 10:30:22)
Liczba odwiedzin: 8603
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij