Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Dzisiaj jest: 21 września 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łowicza


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Podstawową regulacją prawną dotyczącą utrzymania czystości i porządku na terenie gmin jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawa ta określa:
 • zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku,
 • warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. W szczególności dotyczy to m.in.:
 • tworzenia warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniania wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,
 • objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • ustanawiania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
Ustawa ta upoważnia rady gmin do podejmowania aktów prawa miejscowego, związanych z realizacją obowiązków w ww. zakresie. Dodatkowo akty te pełnią rolę pomocniczą w wykonywaniu zadań, osiąganiu celów oraz spełnianiu wymagań w kwestii ochrony środowiska związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy rada gminy uchwala regulamin czystości i porządku na terenie gminy, który określa szczegółowe zasady m.in. w kwestii:
 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
  • prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób tych odpadów komunalnych,
  • uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
  • mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
 2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 3. częstotliwości, sposobu i zasad usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
 4. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
 5. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
Utrzymanie porządku i czystości jest nie tylko obowiązkiem gminy, ale również jej mieszkańców. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości na terenie swojej nieruchomości. W świetle art. 2 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:
 • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ww. ustawie oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz,
 • selektywne zbieranie odpadów w sposób zgodny z przepisami ww. ustawy oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz,
 • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
 • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,
 • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
Opracowano na podstawie:
 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
 2. www.samorzad.infor.pl
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-14 13:01:52)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-05-14 13:06:04)
Liczba odwiedzin: 11
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij