Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Deklaracje o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Łowicza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W świetle przepisów wyżej wymienionej ustawy pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Poniżej kilka najważniejszych informacji związanych ze składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:
  1. właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  2. w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty, bądź zaistnienie zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty w związku ze zmianą liczby osób zamieszkującej daną nieruchomość (narodziny dziecka, śmierć, wyprowadzenie się lub wprowadzenie osoby do danej nieruchomości, itp.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
  3. w przypadku zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji (chyba, że nastąpiła zmiana patrz pkt 2),
  4. w razie niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
  5. w przypadku niedokonania wpłaty w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Opracowano na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-13 16:17:43)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-05-14 13:44:14)
Liczba odwiedzin: 16
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij