Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Deklaracje o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęty Uchwałą nr XVIII/163/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 7170). Poniżej zamieszczamy treść ww. uchwały oraz wzory deklaracji w formacie pdf oraz doc.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Łowicza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W świetle przepisów wyżej wymienionej ustawy pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Poniżej kilka najważniejszych informacji związanych ze składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:
 • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty, bądź zaistnienie zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty w związku ze zmianą liczby osób zamieszkującej daną nieruchomość (narodziny dziecka, śmierć, wyprowadzenie się lub wprowadzenie osoby do danej nieruchomości, itp.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 • Po tym terminie właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
 • Wyjątkiem jest sytuacja, w której właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Przykład:
 • Na nieruchomości zwiększyła się liczba osób z uwagi na narodziny dziecka w styczniu 2020 r. Właściciel nieruchomości powinien złożyć deklarację zwiększającą do 10 lutego 2020 r.
 • W lutym z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców. Właściciel nieruchomości powinien złożyć deklarację zmniejszającą do 10 marca 2020 r.
 • W dniu 31 stycznia do danej nieruchomości wprowadził się pierwszy mieszkaniec. Właściciel nieruchomości powinien złożyć pierwszą deklarację do 14 lutego 2020 r.
 • W przypadku zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji (chyba, że nastąpiła zmiana patrz pkt 2).
 • W razie niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
 • W przypadku niedokonania wpłaty w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Ustawodawca wprowadził również odpowiedzialność karną za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”.
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć:
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
 • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
 • w formie elektronicznej, za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej, dostępnym na stronie internetowej: www.lowicz.eu/bip/Elektroniczna_Skrzynka_Podawcza,1157, z zachowaniem warunków i trybu ich składania, o których mowa poniżej.
Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 • deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej sporządza się w formacie danych DOC lub PDF,
 • dostęp do elektronicznego wzoru deklaracji następuje poprzez odnośnik – hiperłącze na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu: www.lowicz.eu/pl/,
 • deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).
Deklaracje wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Łowiczu nie będą przyjmowane!!

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-13 16:17:43)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-12-24 13:43:33)
Liczba odwiedzin: 26
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij