Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Selektywna zbiórka odpadów


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Co to znaczy selektywne zbieranie odpadów?
Przez selektywne zbieranie odpadów rozumie się zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a także tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniające łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

W jaki sposób segregować odpady?
Szczegółowe zasady zbiórki surowców wtórnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028). Zgodnie z rozporządzeniem, w sposób selektywny należy zbierać:
 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
Uchwała Nr XVIII/161/2019 podjęta przez Radę Miejską w Łowiczu dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 7168, z 2020 r. poz. 1020) nakłada obowiązkową segregację odpadów z podziałem na poszczególne frakcje odpadów. Powyższy obowiązek jest nałożony na właścicieli nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Należy przez to rozumieć, że również wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, firmy, zakłady pracy, punkty sprzedaży (sklepy) i inne podmioty mają obowiązek wydzielania z odpadów surowce wtórne.

Firmy zajmujące się odbiorem nieczystości komunalnych na terenie miasta maja obowiązek odbierania surowców wtórnych oddzielonych od nieczystości komunalnych. Sposób odbioru i przekazania przesegregowanych odpadów winien być ustalony z firmą, z którą mamy podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz, właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów:
 • papieru i tektury,
 • szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • metali,
 • tworzyw sztucznych,
 • opakowań wielomateriałowych,
 • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
 • odpadów zielonych,
 • przeterminowanych leków i chemikaliów,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zużytych opon.
Ważnym jest, aby poszczególne frakcje odpadów umieszczać w odpowiednich pojemnikach:
 • PAPIER I TEKTURY zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
 • SZKŁO zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
 • Jeżeli SZKŁO zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
 • Odpady BIO zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.
Poniżej zamieszczamy informacje, jak prawidłowo segregować odpady, wrzucając je do poszczególnych pojemników.

PAPIER

(WOREK NIEBIESKI)

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)

 • katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki

 • papier pakowy, torby i worki papierowe

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, pieluch jednorazowych, podpasek i innych materiałów higienicznych

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią

 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

 • tapet, ubrań, kartonów po mleku i napojach

 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych

SZKŁO

(WOREK ZIELONY)

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, zniczy z zawartością wosku

 • szkła żaroodpornego, szkła okularowego

 • żarówek i świetlówek, reflektorów

 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

 • luster, szyb okiennych i zbrojonych

 • termometrów i strzykawek

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(WOREK ŻÓŁTY)

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych; kapsle, zakrętki od słoików

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach

 • puszki po konserwach, metale kolorowe

 • folię aluminiową

 • strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,

 • butelek i pojemników z zawartością

 • plastikowych zabawek

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

 • opakowań po olejach silnikowych

 • części samochodowych

 • zużytych baterii i akumulatorów

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 • ubrań, butów

BIOODPADY

(WOREK BRĄZOWY)

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)

 • gałęzie drzew i krzewów

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty

 • trociny i korę drzew

 • niezaimpregnowane drewno

 • resztki jedzenia, które poddają się kompostowaniu (nieprzetworzone lub niskoprzetworzone, np. ugotowane ziemniaki, makaron ugotowany na wodzie – bez tłuszczów, sosów itp.), bez odpadów pochodzenia odzwierzęcego

 • kości i ości zwierząt, odchodów zwierząt

 • odpadów pochodzenia odzwierzęcego (mięsa, wędlin itp.)

 • oleju jadalnego, leków

 • popiołu z węgla kamiennego, ziemi i kamieni

 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF

 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 • papieru, torebek po herbacie

ZMIESZANE

WRZUCAJ

NIE WRZUCAJ

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych

 


Opracowano na podstawie: www.naszesmieci.mos.gov.pl

Do odpadów elektrycznych i elektronicznych należą m.in.:
 • wszelkiego rodzaju sprzęty AGD/RTV (np. : pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki elektryczne, kuchenki gazowe, piecyki gazowe/olejowej/węglowe, tostery, telewizory, radiomagnetofony, magnetowidy),
 • szlifierki, wiertarki,
 • silniki elektryczne,
 • komputery, monitory, drukarki, faksy,
 • piecyki elektryczne, piecyki gazowe, bojlery,
 • żarówki, świetlówki,
 • zużyte akumulatory, baterie
 • termometry,
 • zabawki elektryczne, itp.
Do odpadów wielkogabarytowych należą m.in.:
 • wszelkiego rodzaju meble: szafy, meblościanki, stoły, krzesła, fotele, kanapy, wersalki, itp.,
 • dywany, wykładziny, panele podłogowe,
 • wanny, umywalki, muszle klozetowe,
 • materace,
 • deski do prasowania, itp.
Do przeterminowanych chemikaliów należą m.in.:
 • przepracowane oleje i smary, w tym opakowania po tych środkach,
 • rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, kleje, tusze, w tym opakowania po nich,
 • środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, nawozy,
 • pozostałości kwasów, pozostałości po lakierach, itp.
Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych należą m.in.:
 • gruz,
 • beton,
 • cegła, pustaki,
 • potłuczone szkło okienne,
 • potłuczone materiały ceramiczne, itp.
 • okna z wymiany.
Kilka zasad segregacji odpadów:
 1. Do niebieskiego pojemnika nie powinniśmy wrzucać tapet, opakowań z zawartością oraz zatłuszczonego papieru. Makulatura nie powinna być zanieczyszczona np.: klejem, farbą, szkłem, plastikiem, metalem, piaskiem. Ważne jest również, aby papier był suchy.
 2. Opakowania należy opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci np. w połowie pełnego słoika z dżemem).
 3. Przedmioty składające się z różnych elementów, a trudne do samodzielnego rozdzielenia np. zepsute wózki dziecięce, należy traktować jak odpady gabarytowe i oddawać je do punktu zbiórki selektywnej. Mniejsze śmieci tego typu, np. zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, o ile nie są wykonane z kilku trwale połączonych surowców. W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni.
 4. Odpady składające się z kilku różnych surowców należy, w miarę możliwości, rozdzielić. Przykładem jest aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na plastik i metal.
 5. Małe elementy takie, jak zszywki, czy okładki do bindowania można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone.
 6. Śmieci wykonane z gumy, czy z kauczuku należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne.
 7. Potłuczonych talerzy, kubków i filiżanek nie odzyskuje się, dlatego powinny trafić do kontenera na śmieci zmieszane.
Opracowano na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19),
 4. Uchwały Nr XXV/164/2016 podjęta przez Radę Miejską w Łowiczu dnia 31 maja 2016 r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz,
 5. www.naszesmieci.mos.gov.pl.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-13 17:15:11)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-06-29 11:28:01)
Liczba odwiedzin: 1131
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij