Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Zarządzającym PSZOK jest Zakład Oczyszczania Miasta J. Igielski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Nadbzurzańska 9, 99-400 Łowicz, nr telefonu 46 837 41 01.

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym na terenie miejskiego składowiska odpadów w Jastrzębi, odpady komunalne są odbierane od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 oraz w soboty w godzinach od 07:00 do 12:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W plikach do pobrania pod treścią informacji udostępniono Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/259/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urzęd. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 7011). Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

W Regulaminie PSZOK wskazano:
 • rodzaje przyjmowanych odpadów,
 • zasady przyjmowania odpadów,
 • obowiązki mieszkańców/właścicieli nieruchomości dostarczających odpady do PSZOK,
 • okoliczności, z powodu których odpady mogą być nie przyjęte.
Mieszkańcy/właściciele nieruchomości* chcący dostarczyć odpady do PSZOK proszeni są o zapoznanie się z regulaminem i przyjazd na teren miejskiego składowiska odpadów z wcześniej wypełnionym oświadczeniem, co ułatwi i usprawni procedurę przyjęcia odpadów w PSZOK.

Do PSZOK można samodzielnie dostarczać odpady komunalne zbierane selektywnie takie, jak:
 • papier i tektura,
 • szkło bezbarwne i kolorowe,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne, jeżeli nie są kompostowane przez właścicieli nieruchomości,
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości wskazanej w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Łowiczu,
 • zużyte opony – w ilości wskazanej w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Łowiczu,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości wskazanej w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Łowiczu,
 • zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.
OGRANICZENIE ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI ODPADÓW

Od 1 stycznia 2021 r. w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi poszczególne frakcje odpadów będą odbierane w następującej ilości:
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane w ilości nie przekraczającej 300 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym,
 • zużyte opony pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane w ilości nie przekraczającej 4 sztuk na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane w ilości nie przekraczającej 400 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym.
*Pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2014-03-03 11:06:26)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-06-02 12:58:52)
Liczba odwiedzin: 906
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij