Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Aliny, Anety, Benona
Dzisiaj jest: 16 czerwca 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Dotacje NGO: Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Działając na podstawie art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014 w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

O udzielenie dotacji, mogą ubiegać się:
 1. organizacje pozarządowe,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Oferty należy składać w kopercie zamkniętej i opisanej następująco: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania, dziedzina wyspecyfikowana w ogłoszonym konkursie ofert, sygnatura postępowania oraz z dopiskiem: „Nie otwierać przed 3 marca 2014 roku godz. 16.00”) wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, pok. nr 7 - I piętro w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, t.j. do 3 marca 2014 r. do godz. 16.00. Oferta, która wpłynie po ww. terminie pozostawiona zostanie bez rozpatrzenia.

UWAGA!
Oferty należy składać na nowym formularzu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadnia publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25) (do pobrania poniżej).

Do składanej oferty należy złożyć następujące dokumenty:
 1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
 2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyrannie dotacji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
 3. aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o uiszczaniu należnych podatków oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o regulowaniu składek wraz z oświadczeniem na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 4. sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z zakresem działalności określonym w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły, lub - w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;
  Pouczenie:
  Przez sprawozdanie merytoryczne rozumie się sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowej za rok ubiegły np. od 01.01-31.12.2013 r. uwzględniający realizację celów statutowych, podejmowanych działań lub inicjatyw nie tylko związanych z realizowanym zadaniem publicznym dofinansowanym lub sfinansowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie merytoryczne nie jest sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego sporządzonym na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 5. sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji finansowej w przypadku gdy organizacje, które ze względu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, nie mają możliwości dołączenia sprawozdania finansowego, składają informację finansową za ostatni rok obrotowy na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
  Pouczenie:
  Przez sprawozdanie finansowe rozumie się zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Dopuszcza się możliwość przedłożenia sprawozdania złożonego do właściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości. Po jego zatwierdzeniu w terminie do 15 kwietnia 2014 roku oferenci zobowiązani są do złożenia właściwego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej).
  Podmioty kościelne (kościelne osoby prawne nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego) składają oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
 6. kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli statut jest już w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Łowiczu, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie uległ on zmianie z adnotacją o jego aktualności);
 7. oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów zadania kwalifikacji i uprawnienia do wykonywania zadania, zawierające wykaz tych kwalifikacji i uprawnień;
 8. na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych należy złożyć program w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmujący: cele, opis zadań i realizowanych treści na zajęciach, harmonogram. Program powinien zawierać również aktywne metody pracy: „burza mózgów”, dyskusja, odgrywanie ról, elementy pedagogiki zabawy.
 9. w przypadku gdy oferta składana jest przez osoby inne niż osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta zgodnie ze statutem należy złożyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, zgodny ze statutem i wpisem rejestrowym;
 10. w przypadku składania więcej niż jednej oferty, w/w dokumenty należy złożyć w jednym komplecie, wskazując w pozostałych ofertach tę ofertę, która zawiera wymagane załączniki;
 11. do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach,
 12. list intencyjny o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania (jeśli dotyczy; odnosi się do partnerstwa niefinansowego),
 13. umowę partnerską o realizacji zadania, jeśli oferta składana jest jako oferta wspólna (jeśli dotyczy),
 14. oświadczenie o ubieganiu się/nieubieganiu się o środki finansowe na realizacje zadania konkursowego, bądź jego części z innych środków publicznych (np. budżetu powiatu, województwa itp.).
UWAGA!
Proszę szczegółowo zapoznać się z zasadami i kryteriami przyznawania dotacji określonymi w rozdziale II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.

KWALIFIKACJE OSÓB REALIZACUJĄCYCH ZADANIA:
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014, Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, poz. 1241, z 2012 r., poz. 490, z 2013 r., poz. 829).

W terminie do 15 marca 2014 r. Burmistrz Miasta podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, formie wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków.

Załączniki do ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert:
 1. Oświadczenie Oferenta - pobierz
 2. Informacja finansowa z działalności za rok 2013 - pobierz
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2014-02-10 12:53:22)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2014-02-10 13:00:30)
Liczba odwiedzin: 1622
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij