Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Aliny, Anety, Benona
Dzisiaj jest: 16 czerwca 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Dotacje NGO - Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15 i 32, art. 5 ust. 4 pkt. 1 i 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146) Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 w dziedzinach: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

O udzielenie dotacji, mogą ubiegać się:
 1. organizacje pozarządowe,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Oferty należy składać w kopercie opisanej (nazwa i adres oferenta z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie: ….. pod nazwą: ….”) i zamkniętej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1 (pok. nr 7 - I piętro) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, t.j. do 20 maja 2015 r. do godz. 16:00.

UWAGA!
Oferty należy składać na nowym formularzu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadnia publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz.25) (do pobrania poniżej).

Do składanej oferty należy złożyć następujące dokumenty:
 1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
 2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyznanie dotacji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
 3. aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o uiszczaniu należnych podatków oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o regulowaniu składek wraz z oświadczeniem na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 4. sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100 z późn. zm.) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (dopuszcza się możliwość złożenia, zamiast sprawozdania finansowego, informacji finansowej w przypadku gdy organizacje, które ze względu na termin, o którym mowa w art. 52 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, nie mają możliwości dołączenia sprawozdania finansowego, składają informację finansową za ostatni rok obrotowy na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
  Pouczenie:
  Przez sprawozdanie finansowe rozumie się zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Dopuszcza się możliwość przedłożenia sprawozdania złożonego do właściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzający, o którym mowa w art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości. Po jego zatwierdzeniu w terminie do 15 kwietnia 2015 roku oferenci zobowiązani są do złożenia właściwego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej). Podmioty kościelne (kościelne osoby prawne nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego) składają oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
 5. kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli statut jest już w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Łowiczu, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie uległ on zmianie z adnotacją o jego aktualności);
 6. kserokopie potwierdzające wymagane wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących poszczególne zajęcia i zadania,
 7. w przypadku gdy oferta składana jest przez osoby inne niż osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta zgodnie ze statutem należy złożyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, zgodny ze statutem i wpisem rejestrowym;
 8. w przypadku składania więcej niż jednej oferty, w/w dokumenty należy złożyć w jednym komplecie, wskazując w pozostałych ofertach tę ofertę, która zawiera wymagane załączniki;
 9. do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach,
 10. list intencyjny o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania (jeśli dotyczy; odnosi się do partnerstwa niefinansowego),
 11. umowę partnerską o realizacji zadania, jeśli oferta składana jest jako oferta wspólna (jeśli dotyczy),
 12. oświadczenie o ubieganiu się/nieubieganiu się o środki finansowe na realizacje zadania konkursowego, bądź jego części z innych środków publicznych (np. budżetu powiatu, województwa itp.).
UWAGA!
Proszę szczegółowo zapoznać się z zasadami i kryteriami przyznawania dotacji określonymi w rozdziale II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.

W terminie do 25 maja 2015 r. Burmistrz Miasta podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, formie powierzenia lub wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2015-04-29 14:10:48)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2015-04-29 14:24:38)
Liczba odwiedzin: 1619
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij