Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Aliny, Anety, Benona
Dzisiaj jest: 16 czerwca 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 32, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 w dziedzinach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

O udzielenie dotacji, mogą ubiegać się:
  1. Organizacje pozarządowe,
  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: nazwa i adres oferenta z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w sferze: …… pod nazwą: „……”, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 15 marca 2021 r. do godz. 16:00 (oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową), musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać liczbę „zero” w przypadku gdy są to wartości liczbowe. Dopuszcza się możliwość składania ofert wraz z załącznikami w formie zbindowanej, zszytej, spiętej w skoroszycie.

UWAGA!
Oferty należy składać na formularzu zgodnie z obowiązującym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (do pobrania poniżej).

Wymagane dokumenty:
  1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
  2. w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;
  3. statut organizacji;
  4. w przypadku ofert składanych na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych należy złożyć program w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmujący: cele, opis zadań i realizowanych treści na zajęciach, harmonogram. Program powinien zawierać również aktywne metody pracy: „burza mózgów”, dyskusja, odgrywanie ról, elementy pedagogiki zabawy;
  5. w przypadku ofert składanych na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych należy złożyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie posiadanych odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133),
  6. w przypadku gdy oferta składana jest przez osoby inne niż osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta zgodnie ze statutem należy złożyć dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, zgodny ze statutem i wpisem rejestrowym;
  7. do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
UWAGA!
Proszę szczegółowo zapoznać się z zasadami i kryteriami przyznawania dotacji określonymi w rozdziale II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.

KWALIFIKACJE OSÓB REALIZACUJĄCYCH ZADANIA:
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonej oferty i przyznaniu dotacji, oferent jest zobowiązany dostarczyć, imienny wykaz uczestników realizowanego zadania (dotyczy zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym). Wzór wykazu znajduje się na stronie: www.lowicz.eu - Łowicz samorządowy zakładka „Organizacje pozarządowe” dalej „Otwarte konkursy ofert – dotacje” następnie „Dotacje NGO - Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku” na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA!
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nastąpi z chwilą uchwalenia budżetu Miasta Łowcza na 2021 rok.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2021-02-22 12:46:38)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-02-22 13:01:10)
Liczba odwiedzin: 1706
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij