Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Inicjatywa lokalna


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy Miasta Łowicza z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta.  Zgodnie z art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Inicjatywa Lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Jeśli razem z innymi mieszkańcami macie pomysł lub chcecie rozwiązać lokalny problem – możecie zrealizować go korzystając ze wsparcia i zgłaszając wniosek o inicjatywę lokalną do Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina zaoferować może pomoc finansową lub rzeczową. Ważne jest jednak, by rozumieć, że w przypadku inicjatywy Gmina nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.

Inicjatywa lokalna działa na podstawie:
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) artykuły19b-19h – (do pobrania pod tekstem) oraz
Uchwały Nr XL/267/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – (do pobrania pod tekstem)

Kto może złożyć wniosek o inicjatywę?
 • mieszkańcy bezpośrednio lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – z wyjątkiem spółdzielni socjalnych)
Czego może dotyczyć inicjatywa?
Obszary, w których można realizować inicjatywy lokalne, definiują ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i są to:
 1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - za wyjątkiem z wyjątkiem zadań dotyczących budowy lub rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej;
 2. działalność charytatywna;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. promocja i organizacja wolontariatu;
 7. edukacja, oświata i wychowanie;
 8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 9. turystyka i krajoznawstwo;
 10. ekologia i ochrona przyrody;
 11. porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Kiedy składać wnioski:
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Łowicza w ciągu danego roku budżetowego.

Jak złożyć wniosek:
 • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, Łowicz (I piętro)
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Przed złożeniem wniosku istnieje możliwość skonsultowania jego treści pod względem wymogów formalnych z pracownikami Urzędu Miejskiego w Łowiczu – Biurem ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych; Pl. Stary Rynek 3 (Kamienica Napoleońska) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:
W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Łowiczu lub jednostka organizacyjna Miasta Łowicza wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Burmistrza Miasta Łowicza z wnioskodawcą.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2017-10-25 11:19:41)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2017-10-25 11:28:14)
Liczba odwiedzin: 915
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij