Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Bogusławy, Bogumiły
Dzisiaj jest: 18 kwietnia 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Świadczenia rodzinne

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.

Świadczeniami rodzinnymi są:
 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  • urodzenia dziecka;
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  • samotnego wychowywania dziecka;
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
  • rozpoczęcia roku szkolnego;
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 3. Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a
 4. Świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny;
  • świadczenie pielęgnacyjne.
Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje:
 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
 • opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie uczącej się, tj. pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 • 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny za rok 2006 w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:
 • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka / zupełny odpis aktu urodzenia w przypadku nieustalonego ojcostwa
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej stwierdzające ile lat zgodnie z planem trwa nauka w szkole , na którym roku nauki jest dziecko
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzające wysokość dochodu za 2006 rok wszystkich dorosłych członków rodziny.
 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanego w 2006r. gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy za rok 2006r.
 • odpis wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie (dochód nieopodatkowany)
 • dokument potwierdzający samotne wychowywanie (np.odpis wyroku rozwodowego, o separacji, akt zgonu małżonka)oraz wyrok zasądzający alimenty na dzieci
Jednorazowa Zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł. na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin.

Jednorazowa Zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka art. 22a

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu Nr LXIII/385/2006 z dnia 26.X.2006r. oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na każde urodzone od dnia 1 stycznia 2007r. żywe dziecko jedno z rodziców dziecka jest uprawnine do otrzymania jednarazowej zapomogi finansowej w wysokości 1000 zł, jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Łowiczu co najmniej od roku przed dniem urodzenia się dziecka. Zapomoga przysługuje również na dziecko przysposobione.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka w USC w Łowiczu przy odbiorze aktu urodzenia lub w MOPS w Łowiczu. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na codzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.

Zaliczka alimentacyjna

Dnia 1 września 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje: dzieciom uprawnionym do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli dziecko:
 • jest wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
 • jest wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona;
 • jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
Dziecko uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o separację albo rozwód i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje:
 • do ukończenia 18 roku życia,
 • do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.
Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. (przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki).

Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego nie więcej jedna niż:
 • w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – 170 zł dla osoby uprawnionej
 • jeżeli osoba legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 250 zł
 • w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki – 120 zł dla osoby uprawnionej
 • jeżeli osoba legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 170 zł
W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 291,50 zł na osobę, kwoty zaliczki zwiększa się do:
 • w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – 300 zł dla osoby uprawnionej
 • jeżeli osoba legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 380 zł
 • w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki – 250 zł dla osoby uprawnionej
 • jeżeli osoba legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 300 zł
Wniosek o zaliczkę składa się za pośrednictwem komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.

Wniosek o przyznanie zaliczki alimentacyjnej powinien zawierać następujące dokumenty:
 1. zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
 2. oświadczenie o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych wnioskodawcy istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego
 3. informację o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względemosoby uprawnionej, na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
 4. w przypadku gdy o zaliczkę występuje osoba pozostająca w związku małżeńskim – zaświadczenie z Sądu potwierdzające złożenie pozwu o rozwód lub separację
 5. kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zaliczkę
 6. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o dochodach za rok 2006 dorosłych członków rodziny
 7. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanego w 2006 r. gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy
 8. odpis wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, w przypadku gdy są płacone (dochód niopodatkowany)
 9. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dzecka) na które przysługuje zaliczka
 10. zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej gdy dziecko ukończyło18 lat lub kończyć będzie w okresie zasiłkowym do 31.08.2008
 11. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka na które przysługuje zaliczka wyrok rozwodowy potwierdzający samotne wychowywanie


Więcej informacji udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
99-400 Łowicz,
ul. Kaliska 6 b - woj. łódzkie
tel.: 046 837 39 43,
fax: 046 837 41 55
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2007-10-30 13:39:25)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2007-10-30 15:24:08)
Liczba odwiedzin: 1127
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij