Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Lokale dla NGO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
ZARZĄDZENIE Nr 99/2024 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 19 marca 2024 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym stanowiącego własność Gminy Miasto Łowicz, usytuowanych przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572,1463,1688), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 334, 1113 z pózn. zm.) oraz § 3 pkt. 1, § 5 ust. 1 i 2 Uchwały Nr L/330/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 roku, poz. 6) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz dotyczący wynajmu lokalu użytkowego usytuowanego w Łowiczu przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62 przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zastrzega się prawo do wycofania lokalu z wynajmu bez podania przyczyn.

§ 3. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania ofert, wywiesza się w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w budynku przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62, a także na stronie internetowej www.lowicz.eu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez jednorazowe ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu, na stronach internetowych Miasta Łowicza www.lowicz.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.lowicz.eu/bip/.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łowicza
informuje, że na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu w budynku „B”, pl. Stary Rynek 1, zamieszczony/wywieszony jest wykaz lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Łowicza przeznaczonych do najmu Zarządzeniem Nr 244/2023 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 1 sierpnia 2023 roku.

Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni, to jest od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 23 sierpnia 2023 roku.

Dodatkowe informacje, dotyczące warunków i zasad oddawania nieruchomości gruntowych w dzierżawę, można uzyskać w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości, Al. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz, tel. 46 830-91-68.

ZARZĄDZENIE Nr 233/2023 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 lipca 2023 roku


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym stanowiącego własność Gminy Miasto Łowicz, usytuowanych przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 334 i 1113) oraz § 3 pkt. 1, § 5 ust. 1 i 2 Uchwały Nr L/330/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 roku, poz. 6) zarządza się, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz dotyczący wynajmu lokalu użytkowego usytuowanego w Łowiczu przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62 przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania i wyboru ofert, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zastrzega się prawo do wycofania lokalu z wynajmu bez podania przyczyn.

§ 3. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym w drodze zbierania ofert, wywiesza się w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w budynku przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62, a także na stronie internetowej www.lowicz.eu na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez jednorazowe ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu, na stronach internetowych Miasta Łowicza www.lowicz.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.lowicz.eu/bip/.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łowicza
/-/ Krzysztof Jan Kaliński

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łowicza


Burmistrz Miasta Łowicza ogłasza wykaz przyszłych najemców lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Łowicz usytuowanego przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62 wyłonionych w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1, § 5 ust. 1 i 2 Uchwały Nr L/330/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Łowicza (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 roku, poz. 6) w związku z Zarządzeniem Nr 79/2022 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym stanowiącego własność Gminy Miasto Łowicz, usytuowanych przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62 informuję, że: W odpowiedzi na ogłoszony WYKAZ LOKALU UŻYTKOWEGO przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym stanowiącym własność Gminy Miasto Łowicz, usytuowanym przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62:

Lokalizacja: ul. Al. Sienkiewicza 62, Łowicz | Księga wieczysta: KW LD1O/00009328/4
  1. Dotychczasowe przeznaczenie: Magazyn
  2. Administrator lokali: Urząd Miejski w Łowiczu - Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości
  3. Łącza powierzchnia użytkowa: 21 m2
  4. Miesięczna stawka czynszu za wynajem 1 m2: 1,63 zł netto + 23% VAT*
  5. Czynsz uwzględnia koszty: energii cieplnej i elektrycznej, wody, ścieków, wywóz odpadów
  6. Termin wnoszenia czynszu: Płacony z góry miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca
  7. Usytuowanie i numer lokalu, powierzchnia: PARTER – 1 lokal: Lokal nr 9, powierzchnia 21 m2
  8. Wyposażenie lokalu w urządzenia: Instalacje: elektryczna. Ogrzewanie: centralne. Toaleta i umywalka.
  9. Przeznaczenie lokalu użytkowego: Siedziba i niezarobkowa działalność statutowa organizacji pozarządowych – stowarzyszenia, fundacje, itp. (podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
* zgodna z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łowicza Nr 23/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Łowicz, usytuowanych przy ul. Al. Henryka Sienkiewicza 62

w drodze zbierania i wyboru ofert, w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 15:00 wpłynęła 1 oferta:
  • Polskie Stowarzyszenie Rodak, os. Starzyńskiego 7/10, 99-400 Łowicz, KRS 0000866065, NIP 8341892334, REGON 387347241.
Złożona oferta jest kompletna i spełnia wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu. W związku z powyższym umowa na najem przedmiotowego lokalu zostanie podpisana na okres 3 lat z najemcą: Polskie Stowarzyszenie Rodak, os. Starzyńskiego 7/10, 99-400 Łowicz, KRS 0000866065, NIP 8341892334, REGON 387347241.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2020-01-29 10:06:15)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2024-04-24 09:16:50)
Liczba odwiedzin: 776
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij