Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Damiana, Romana, Romany
Dzisiaj jest: 23 lutego 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Deklaracje o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Informujemy, że od 1 lutego 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęty Uchwałą nr XXX/267/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2020 r. poz. 7108). Poniżej zamieszczamy treść ww. uchwały oraz wzory deklaracji w formacie pdf oraz doc. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Łowicza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W świetle przepisów wyżej wymienionej ustawy pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Poniżej kilka najważniejszych informacji związanych ze składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami:
 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty, bądź zaistnienie zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty w związku ze zmianą liczby osób zamieszkującej daną nieruchomość (narodziny dziecka, śmierć, wyprowadzenie się lub wprowadzenie osoby do danej nieruchomości, itp.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 3. Po tym terminie właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
 4. Wyjątkiem jest sytuacja, w której właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
 5. Przykład:
  • Na terenie nieruchomości zwiększyła się liczba osób z uwagi na narodziny dziecka w styczniu 2021 r. Właściciel nieruchomości powinien złożyć deklarację zwiększającą do 10 lutego 2021 r.
  • W lutym z nieruchomości wyprowadził się jeden z mieszkańców. Właściciel nieruchomości powinien złożyć deklarację zmniejszającą do 10 marca 2021 r.
  • W dniu 31 stycznia do danej nieruchomości wprowadził się pierwszy mieszkaniec. Właściciel nieruchomości powinien złożyć pierwszą deklarację do 14 lutego 2021 r.
 6. W przypadku zmiany stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji (chyba, że nastąpiła zmiana patrz pkt 2).
 7. W razie niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
 8. W przypadku niedokonania wpłaty w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 9. Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 10. Ustawodawca wprowadził również odpowiedzialność karną za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”.
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć:
 1. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
 2. w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
 3. przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Łowiczu pod adres: /lr24qxn733/SkrytkaESP, jako załącznik w pliku w formacie: PDF, DOC, DOCX lub ZIP.
Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20ae ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590).

Deklaracje wysyłane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Łowiczu nie będą przyjmowane!!

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-13 16:17:43)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-06-01 09:41:30)
Liczba odwiedzin: 135
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij