Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Iwony, Michała
Dzisiaj jest: 23 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Sport kwalifikowany


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Dotacje Gminy Miasta Łowicza w zakresie sportu kwalifikowanego w 2010 roku.

Burmistrz Miasta Łowicza informuje, że w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 19 października 2009 r. Nr 310, poz. 2608 i poz. 2609 jest opublikowana Uchwała Nr XLV/380/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasta Łowicza i Uchwała Nr XLV/390/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/380/2009 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Miasta Łowicza.

Powyższa uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego tj. 3 listopada 2009 roku.

Tekst uchwały zamieszony jest w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.lowicz.eu/bip

W związku z powyższym kluby sportowe, które powołały drużyny do uprawiania różnych dyscyplin sportu i posiadają licencję na uprawianie tego sportu, wydaną przez właściwy w danej dyscyplinie sportu, Polski Związek Sportowy, działający za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu mogą otrzymać dotację na uprawianie danej dyscypliny sportu.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Łowicza w 2010 roku na dotacje wynoszą 510.000 zł z czego odpowiednio: 100.000 zł na kulturę fizyczną i sport (pożytek publiczny i wolontariat) oraz 410.000 zł na zadania w zakresie sportu kwalifikowanego.

Wnioski o przyznanie dotacji/wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego w 2010 roku można składać w terminie do 15 lutego 2010 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz, I piętro, pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu. Wzór wniosku do pobrania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.lowicz.eu/bip

Z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego mogą wystąpić kluby sportowe spełniające łącznie następujące warunki:
 1. kluby sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku,
 2. prowadzą działalność na terenie Gminy Miasta Łowicza,
 3. posiadają licencję przyznaną przez polski związek sportowy działający za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu w danej dyscyplinie sportu,
 4. zawodnicy klubu uprawiający określoną dyscyplinę sportu posiadają licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym,
 5. trenerzy i instruktorzy klubu posiadają licencję uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego,
 6. klub sportowy ma zapewniony udział środków własnych w wysokości, co najmniej 20% planowanego przedsięwzięcia,
 7. klub sportowy nie posiadający zadłużenia wobec Skarbu Państwa i Miasta Łowicza.
Do wniosku należy dołączyć (potwierdzone za zgodność z oryginałem):
 1. kserokopię licencji klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
 2. kserokopię licencji trenera lub instruktora uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego odpowiedniego polskiego związku sportowego lub działającego z jego upoważnienia związku sportowego działającego w danej dyscyplinie sportu,
 3. kserokopię licencji zawodników uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym uprawiających określoną dyscyplinę sportu,
 4. kserokopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przez terminem składania wniosku,
 5. odpis statutu podmiotu,
 6. kserokopię aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o uiszczaniu należnych podatków oraz kserokopię zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o regulowaniu składek,
 7. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok poprzedni, lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,
 8. sprawozdanie finansowe z działalności za rok poprzedni, lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności.
Przedmiotem wsparcia finansowego mogą być przedsięwzięcia z zakresu:
 1. zakupu wyposażenia sportowego, sprzętu, odzieży i obuwia,
 2. organizowania zawodów sportowych, w tym między innymi transportu i opłat sędziowskich,
 3. przygotowania zawodów, w tym kosztów szkoleń,
 4. opłat regulaminowych, licencji i ubezpieczeń,
 5. zakupu pucharów i dyplomów.
Łączna kwota dotacji przeznaczona na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego w 2010 roku wynosi 410.000 zł.

Rozpatrzenie złożonych wniosków dokona komisja powołana w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Łowicza.

Uruchomienie środków na realizację przedsięwzięcia nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Łowicza a klubem sportowym.

Ostateczny wynik rozpatrzenia wniosków ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Szczegółowych informacji dotyczących udzielania wsparcia w zakresie realizacji przedsięwzięć z sportu kwalifikowanego uzyskać można w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, pokój nr 6, tel. 046 830 91 49, e-mail: promocja@um.lowicz.pl

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2009-11-03 11:21:02)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2010-03-15 10:23:53)
Liczba odwiedzin: 1334
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij