Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Iwony, Michała
Dzisiaj jest: 23 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Wspieranie rozwoju sportu w 2024 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Działając na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079) zmienioną uchwałą nr LXVI/474/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 19 grudnia 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2023 r. poz. 188) Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy – Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2024 roku.

O udzielenie dotacji celowej, mogą ubiegać się:
 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy – Miasto Łowicz.
Oferty należy składać w kopercie opisanej i zamkniętej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1 (pok. nr 7 - I piętro) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu, t.j.: do 19 stycznia 2024 r. do godz. 16:00.

W ofercie należy wskazać cel publiczny realizowanych zadań określony w §1 ust. 2 Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079) zmienioną uchwałą nr LXVI/474/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 19 grudnia 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2023 r. poz. 188).

Wysokość środków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2024 roku wynosi łącznie 513.000,00 złotych.

UWAGA!
Oferty należy składać na formularzu oferty zgodnie z obowiązującym Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079) zmienioną uchwałą nr LXVI/474/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 19 grudnia 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2023 r. poz. 188) (do pobrania poniżej).

Do składanej oferty należy złożyć następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty:
 1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, dla których upoważnienie wynika ze statutu oraz z dokumentu rejestracyjnego;
 2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyznanie dotacji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
 3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub - w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;
 4. sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej;
 5. kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 6. roczny program szkolenia sportowego obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) wraz z charakterystyką okresów treningowych (okres przygotowawczy – ogólny, specjalny, startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi zadaniami;
 7. regulamin przyznawania stypendium sportowego dla zawodników przyjęty przez klub uwzgledniający warunki określone w niniejszym ogłoszeniu;
 8. oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów zadania kwalifikacji i uprawnienia do wykonywania zadania, zawierające wykaz tych kwalifikacji i uprawnień,
 9. aktualnie posiadane licencje zawodników lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
 10. aktualny terminarz rozgrywek – zawodów sportowych – startów;
 11. tygodniowy rozkład treningów (grupa treningowa – jej liczebność, dzień tygodnia, godzina, miejsce);
 12. imienną listę zawodników biorących udział w realizacji zadania publicznego (według stanu na 19 stycznia 2024 r.) – Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 13. klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych - Załącznik Nr 3 do ogłoszenia)
 14. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności podmiotu w celu osiągnięcia zysku – Załącznik nr 4 do ogłoszenia.
KWALIFIKACJE OSÓB REALIZACUJĄCYCH ZADANIA:
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 z pózn. zm).

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, wysokości wsparcia zleconego zadania oraz wysokości przyznanych środków na jego realizację podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się opinią Komisji Konkursowej

UWAGA!
W Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert określone zostały w Rozdziale XIII. Warunki i zasady rozliczenia zadania publicznego.

Wszelkie zmiany, które zajdą w trakcie realizacji zadania muszą być zgłaszane w formie wniosku z 15-to dniowym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania. Każdy wniosek wymaga akceptacji burmistrza, a w przypadku, gdy zmiana powoduje zmianę umowy (w tym oferty), wymaga podpisania aneksu do umowy. Realizacja zmian może nastąpić dopiero po terminie formalnego zaakceptowania wniosku lub podpisania aneksu do umowy.

Ostateczny termin zgłoszenia wniosków zawierających planowane zmiany w warunkach realizacji zadania dla zadań, których wykonanie kończy się 31 grudnia, upływa w dniu 16 listopada. Wnioski zgłaszane po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2024-01-05 17:04:02)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2024-01-24 14:53:51)
Liczba odwiedzin: 22
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij