Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Eryka, Aleksandry
Dzisiaj jest: 18 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Wspieranie rozwoju sportu w 2018 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Komunikat
Biuro ds. Kultury, Sportu , Turystyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że Zarządzeniem nr 344/2018 Burmistrza Miasta Łowicza z 13 września 2018 roku rozstrzygnięty został III Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku.

Dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku otrzymuje:
  • Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Koszykówka – razem tworzymy historię ” w wysokości 250.000 zł
Plik do pobrania:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079) Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy – Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku.

O udzielenie dotacji celowej, mogą ubiegać się:
  • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy – Miasto Łowicz.
Oferty należy składać w kopercie opisanej i zamkniętej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1 (pok. nr 7 - I piętro) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu, t.j.: do 11 września 2018 r. do godz. 16:00.

W ofercie należy wskazać cel publiczny realizowanych zadań określony w §1 ust. 2 Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079).

Wysokość środków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2018 roku wynosi łącznie 250.000,00 złotych.

UWAGA!
Oferty należy składać na formularzu oferty zgodnie z obowiązującym Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079) (do pobrania poniżej).

Do składanej oferty należy złożyć następujące dokumenty: Wymagane dokumenty:
  1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
  2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyznanie dotacji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
  3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub - w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;
  4. sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
  5. kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli statut jest już w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Łowiczu, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie uległ on zmianie z adnotacją o jego aktualności);
KWALIFIKACJE OSÓB REALIZACUJĄCYCH ZADANIA:
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1263).

W terminie do 20 września 2018 r. Burmistrz Miasta podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, formie wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2018-08-28 14:56:30)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2018-09-13 10:27:05)
Liczba odwiedzin: 832
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij