Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Eryka, Aleksandry
Dzisiaj jest: 18 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Wspieranie rozwoju sportu w 2020 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Komunikat
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że Zarządzeniem nr 251/2020 Burmistrza Miasta Łowicza z 4 sierpnia 2020 roku rozstrzygnięty został II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w II półroczu 2020 roku.

Dotację celową na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na II półrocze 2020 roku otrzymali:
 • Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Koszykówka sportem dla wszystkich” w wysokości 225.000 zł
 • Klub Sportowy „Pelikan”, ul. Starzyńskiego 6/8; 99-400 Łowicz, „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród młodzieży uzdolnionej sportowo” w wysokości 70.000 zł
 • Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Tenis stołowy sportem całego życia” w wysokości 7.500 zł
Działając na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079) Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy – Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w II półroczu 2020 roku.

O udzielenie dotacji celowej, mogą ubiegać się:
podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy – Miasto Łowicz.

Oferty należy składać w kopercie opisanej i zamkniętej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1 (pok. nr 7 - I piętro) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu, t.j.: do 31 lipca 2020 r. do godz. 15:00.

W ofercie należy wskazać cel publiczny realizowanych zadań określony w §1 ust. 2 Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079).

Wysokość środków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w I półroczu 2020 roku wynosi łącznie 302.500,00 złotych.

UWAGA!
Oferty należy składać na formularzu oferty zgodnie z obowiązującym Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079) (do pobrania poniżej).

Do składanej oferty należy złożyć następujące dokumenty: Wymagane dokumenty:
 1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
 2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyznanie dotacji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
 3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub - w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;
 4. sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 5. kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 6. półroczny program szkolenia sportowego obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) wraz z charakterystyką okresów treningowych (okres przygotowawczy – ogólny, specjalny, startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi zadaniami;
 7. oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów zadania kwalifikacji i uprawnienia do wykonywania zadania, zawierające wykaz tych kwalifikacji i uprawnień.
KWALIFIKACJE OSÓB REALIZACUJĄCYCH ZADANIA:
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133).

W terminie do 15 sierpnia 2020 r. Burmistrz Miasta podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, formie wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków.

Komunikat
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że Zarządzeniem nr 38/2020 Burmistrza Miasta Łowicza z 29 stycznia 2020 roku rozstrzygnięty został I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w I półroczu 2020 roku.

Dotację celową na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku otrzymał:
 • Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Koszykówka sportem dla młodzieży” w wysokości 330.000 zł
 • Klub Sportowy „Pelikan”, ul. Starzyńskiego 6/8; 99-400 Łowicz, „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz oraz promocja inicjatyw służących rozwojowi i doskonaleniu aktywności wśród młodzieży uzdolnionej sportowo” w wysokości 80.000 zł
 • Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Tenis stołowy sportem całego życia” w wysokości 7.500 zł
Działając na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079) Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy – Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w I półroczu 2020 roku.

O udzielenie dotacji celowej, mogą ubiegać się:
podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy – Miasto Łowicz.

Oferty należy składać w kopercie opisanej i zamkniętej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1 (pok. nr 7 - I piętro) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu, t.j.: do 24 stycznia 2020 r. do godz. 15:00.

W ofercie należy wskazać cel publiczny realizowanych zadań określony w §1 ust. 2 Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079).

Wysokość środków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w I półroczu 2020 roku wynosi łącznie 417.500,00 złotych.

UWAGA!
Oferty należy składać na formularzu oferty zgodnie z obowiązującym Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079) (do pobrania poniżej).

Do składanej oferty należy złożyć następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty:
 1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli;
 2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyznanie dotacji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
 3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub - w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;
 4. sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 5. kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 6. półroczny program szkolenia sportowego obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) wraz z charakterystyką okresów treningowych (okres przygotowawczy – ogólny, specjalny, startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi zadaniami;
 7. oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów zadania kwalifikacji i uprawnienia do wykonywania zadania, zawierające wykaz tych kwalifikacji i uprawnień.
KWALIFIKACJE OSÓB REALIZACUJĄCYCH ZADANIA:

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468, 1495 i 2251).

W terminie do 31 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta podejmie decyzję o udzieleniu dotacji, formie wsparcia zleconego zadania i wysokości przyznanych środków.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2020-01-10 13:44:23)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2020-08-05 13:46:56)
Liczba odwiedzin: 695
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij