Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Iwony, Michała
Dzisiaj jest: 23 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Wspieranie rozwoju sportu w 2022 roku


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Komunikat
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu informuję, że Zarządzeniem nr 24/2022 Burmistrza Miasta Łowicza z 20 stycznia 2022 roku rozstrzygnięty został Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku.

Dotację celową na realizację zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku otrzymał:
 • Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Koszykówka sportem dla młodzieży” w wysokości 400.000 zł
 • Klub Sportowy „Pelikan”, ul. Starzyńskiego 6/8; 99-400 Łowicz, „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników Klubu Sportowego „Pelikan” Łowicz” w wysokości 150.000 zł
 • Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”, ul. Jana Pawła II 3; 99-400 Łowicz, „Tenis stołowy sportem całego życia” w wysokości 15.00 zł
Działając na podstawie § 5 ust. 1 Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079) Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy – Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku.

O udzielenie dotacji celowej, mogą ubiegać się:
 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy – Miasto Łowicz.
Oferty należy składać w kopercie opisanej i zamkniętej wraz z wymaganymi załącznikami w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1 (pok. nr 7 - I piętro) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu, t.j.: do 18 stycznia 2022 r. do godz. 16:00.

W ofercie należy wskazać cel publiczny realizowanych zadań określony w §1 ust. 2 Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079).

Wysokość środków na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku wynosi łącznie 565.000,00 złotych.

UWAGA!
Oferty należy składać na formularzu oferty zgodnie z obowiązującym Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 24 lutego 2011 Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2011 r. Nr 118 poz. 1079) (do pobrania poniżej).

Do składanej oferty należy złożyć następujące dokumenty:
Wymagane dokumenty:
 1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty – podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, dla których upoważnienie wynika ze statutu oraz z dokumentu rejestracyjnego;
 2. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wraz z wykazem osób wchodzących do władz organizacji pozarządowej ubiegającej się o przyznanie dotacji (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);
 3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok ubiegły, lub - w przypadku krótszej działalności - za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;
 4. sprawozdanie finansowe sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 5. kserokopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 6. roczny program szkolenia sportowego obejmujący: cele szkoleniowe (cel główny i cele pośrednie), cykle szkoleniowe (mezocykle i mikrocykle) wraz z charakterystyką okresów treningowych (okres przygotowawczy – ogólny, specjalny, startowy, przejściowy) z wyszczególnionymi zadaniami;
 7. lista – imienny wykaz zawodników i trenerów wraz z nr licencji zawodniczej i trenerskiej,
 8. kopie licencji trenerskich poświadczone za zgodność z oryginałem,
 9. oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów zadania kwalifikacji i uprawnienia do wykonywania zadania, zawierające wykaz tych kwalifikacji i uprawnień
KWALIFIKACJE OSÓB REALIZACUJĄCYCH ZADANIA:
Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy mogą prowadzić zajęcia szkoleniowe i sportowe osoby, które uzyskały kwalifikacje instruktora sportu lub trenera sportu zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z 2021 r., poz. 2054 i 2142).

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, wysokości wsparcia zleconego zadania oraz wysokości przyznanych środków na jego realizację podejmuje Burmistrz Miasta po zapoznaniu się opinią Komisji Konkursowej

UWAGA!
W Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert określone zostały w Rozdziale XII. Warunki i zasady rozliczenia zadania publicznego.

Wszelkie zmiany, które zajdą w trakcie realizacji zadania muszą być zgłaszane w formie wniosku z 15-to dniowym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji zadania. Każdy wniosek wymaga akceptacji burmistrza, a w przypadku, gdy zmiana powoduje zmianę umowy (w tym oferty), wymaga podpisania aneksu do umowy. Realizacja zmian może nastąpić dopiero po terminie formalnego zaakceptowania wniosku lub podpisania aneksu do umowy.

Ostateczny termin zgłoszenia wniosków zawierających planowane zmiany w warunkach realizacji zadania dla zadań, których wykonanie kończy się 31 grudnia, upływa w dniu 16 listopada. Wnioski zgłaszane po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2022-01-04 17:03:11)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-01-21 13:39:15)
Liczba odwiedzin: 434
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij